LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Type
Institutional Repository
Items
824 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.gfos.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA

  Berbić, Denis (2017)
  Stupovi su jedan od najstarijih nosivih elemenata. Koriste se u svrhu prijenosa tereta konstrukcije s na temelj, a mogu imati i dekorativnu ulogu. Kroz povijest su se izrađivali od: drveta, kamena, a u moderno doba su većinom izgrađeni od armiranog betona. Tehnologija građenja armiranobetonskih stupova je propisana radi osiguranja kvalitete i racionalnog upravljanja materijalima. Osnovni cilj rada je opisati armiračke i tesarske radove, vrste oplata, vrste stupova, te same elemente stupa, kao...

  ŽBUKANJE ZIDOVA

  Šušnjar, Relja (2018)
  U završnom radu opisan je postupak žbukanja zidova. Žbukanje zidova je postupak koji se može usporediti sa odijevanjem odjeće. Na isti način kako odjeća štiti čovjeka od atmosferskih utjecaja, poput hladnoće i/ili padalina, i omogućuje dobar izgled, na sličan način žbuka štiti zgradu. Žbuka je sloj na zidanim, izlivenim ili montažnim zidovima i stropovima. U radu će naglasak biti na zidovima. Žbuka služi za učvršćivanje i zaštitu zidova, poravnanje neravnih površina, zatvaranje fuga i rupa i ...

  MODELIRANJE ČELIČNIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM

  Markulak, Damir; Sigmund, Vladimir; Radić, Ivan (2008)
  Prikazana je problematika numeričkog modeliranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa. U novim europskim normama (EN 1998-1) predviđeno je proračunavanje interaktivnog djelovanja kod takvog sastavljenog sustava, ali se ne daju pravila proračuna. Na primjeru su prikazane najčešće primjenjivane mogućnosti modeliranja ponašanja takvih konstrukcija, primjenom metode konačnih elemenata te je upozoreno na potrebu praktičnog pristupa rješavanju ovoga problema. ...

  IZVEDBA I OBLIKOVANJE LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA ZA LIDLOV OBJEKT NA KRKU

  Čiča, Boris (2017)
  Ovim specijalističkim diplomskim radom prikazano je pojavljivanje drveta kao građevinskog materijala u povijesti, te njegove prednosti u odnosu na druge građevinske materijale. U radu je prikazano pojavljivanje ojačanog drveta kao građevinskog materijala – lijepljenog lameliranog drveta. Prikazane su osnovne karakteristike i klase lijepljenog lameliranog drveta, te je opisan cjelokupni proces proizvodnje lijepljenog lameliranog drveta. Na konkretnom primjeru poslovne građevine trgovačke...

  KRUŽNA RASKRIŽJA GRADA ĐAKOVA

  Maričić, Ivan (2015)
  Zbog zahtjeva za što većom sigurnošću u cestovnom prometu javila se potreba za izradom sigurnijih raskrižja. U Europi i Hrvatskoj veliku primjenu našla su kružna raskrižja. Neke od prednosti su kontinuiranost u vožnji, manji troškovi održavanja u odnosu na semaforizirana raskrižja, smanjena brzina prilikom ulaska u rotor, što ide na stranu sigurnosti, te manji broj konfliktnih točaka nego na klasičnim raskrižjima - izbjega...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark