LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Civil Engineering Osijek
Type
Institutional Repository
Items
473 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.gfos.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • ISPITIVANJE TRENJA GEOSINTETIKA I TLA U IZRAVNOM POSMIKU

  Tehnička je struka, osobito graditeljska, znatno optimizirala rješenja pojavom geosintetika. Ovi su materijali infiltrirani u svaku sferu graditeljstva a naročito niskogradnju, stoga bi teško bilo zamisliti izgradnju svih vrsta prometnica i infrastrukturnih projekata općenito, uređenje armiranog tla i odlagališta otpada, izvođenje hidrotehničkih zahvata i izolacije objekata bez korištenja geosintetika. Razlozi tako široke primjene ovih materijala proizlaze iz njihovih karakteristika (višestru...

  PROMJENE U MORFOLOŠKOJ STRUKTURI ULICI GRADA OSIJEKA NA PRIMJERU DIJELA STROSSMAYEROVE ULICE

  Tema završnog rada su „Promjene u morfološkoj strukturi ulica grada Osijeka na primjeru dijela Strossmayerove ulice“. U uvodu će biti naveden razlog odabira ove teme. Poslije uvoda će se razmotriti definicija ulice, što ulica sve sadrži, koja su obilježja ulice te oprema i obilježavanje ulice. Zatim je opisan povijesni razvoj Osijeka od 4. stoljeća prije Krista do danas, s naglaskom na razvoj ulične mreže. Nakon povijesnog pregleda slijedi opis suvremenih kretanja morfološke strukture Osijeka...

  USPOREDBA RAZLIKE ODGOVORA GERBEROVIH I KONTINUIRANIH NOSAČA

  Cilj ovoga rada je prikazati usporednu analizu Gerberovih, sastavljenih i kontinuiranih nosača – za nosače istog raspona i opterećenja. Pokazat će se utječe li broj polja na maksimalnu vrijednost unutarnjih sila. Analizirat će se nosači do pet polja u situaciji kada opterećenje djeluje po cijelom nosaču, te u situaciji kada su opterećena samo dva od mogućih tri, četiri i pet polja. Analiza će se provoditi za četiri tipa opterećenja: simetrično i antisimetrično na...

  ISPITIVANJE POSMIČNE ČVRSTOĆE ZIĐA

  U ovom završnom radu bilo je potrebno ispitati tlačnu čvrstoću zidnih elemenata i morta od kojih je sazidano ziđe-opeka standardnih dimenzija te cementni mort. Sve je uzorke bilo potrebno pripremiti i ispitati prema važećim normama. Također bilo je potrebno sazidati uzorke ziđa od opeke standardnih dimenzija te cementnog morta na kojima se eksperimentalnim putem odredila njihova posmična čvrstoća. na kraju su prikazani i uspoređeni rezultati ispitivanja posmične čvrstoće s karakterističnim vr...

  EVAPOTRANSPIRACIJA

  Evapotranspiracija ili isparavanje predstavlja prijelaz vode iz tekućeg ( ili čvrstog ) stanja u vodenu paru (plinovito stanje), a moţe ju se podijeliti na potencijalnu i stvarnu evapotranspiraciju. Potencijalna evapotranspiracija predstavlja maksimalan iznos evapotranspiracije koji bi se ostvario u uvjetima dovoljne količine vlage. Isparavanja se mogu mjeriti evaporimetrima ( Picheov isparitelj, isparitelj klase A ), potometrom i lizimetrom, a moţe ga se računati i indirektno putem metoda. U...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark