LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Högskolan i Jönköping
Type
Institutional Repository
Items
7471 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://hj.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The use of Equity-Based Crowdfunding by Swedish Entrepreneurs : An exploratory study on experiences and motives for selection

  In recent years, equity-based crowdfunding (ECF) has emerged as a viable alternative for new ventures to overcome funding difficulties, not least in a time with funding difficulties for entrepreneurs. There is little research on the topic, and studies that have been conducted usually examine all the crowdfunding types together, but the differences between the various types demand the study of each type separately.   Little is known about entrepreneur’s use of this new phenomenon, why they sel...

  Barn som medborgare i en värld full av texter

  Denna artikel tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, samt skollagen och barnkonventionen. I artikeln betonas vikten av att i alla ämnen stödja elever i att utveckla läs- och skrivförmågor. Vad innebär det att läsa och skriva i alla ämnen och vilka slags texter ska ingå i undervisningen, enligt dessa styrdokument och riktlinjer? Artikeln framhåller vikten av elevers delaktighet i undervisningen med en syn på barn som medborgare, vilka b...

  Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet : med inriktining på hästsport

  Gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet har under senare tid blivit särskilt uppmärksammad i frågor rörande hästhållning då det länge saknats en enhetlig bedömning vid inkomstbeskattningen av sådan verksamhet. Gränsdragningen är avgörande för hur överskott skall beskattas och för reglerna om underskottsavdrag. I syfte att underlätta för likformig bedömning publicerade Skatteverket våren 2009 en promemoria avseende hästrelaterad verksamhet. Förevarande uppsats syftar därfö...

  Den "brännande" påsen från Systembolaget : En studie om socialsekreterarens yrkesroll

  Denna studie eftersträvar att få en ökad kunskap om och förståelse för hur socialsekreterarna upplever sin yrkesroll, samt hur de uppfattar att allmänheten ser på dem och media framställer dem. För att nå denna förståelse har studien använt sig av ”mixed method” det vill säga både kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien har använt sig av en online-enkäter som har delats ut till socialsekreterarna i samtliga kommuner i Jönköpings län. Online-enkäten innehöll såväl slutna som öppna frågor...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark