LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Umeå universitet
Type
Institutional Repository
Items
19718 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://umu.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Orsakssamband mellan modern hälsooro, ångest- och depressiva symptom med fysisk aktivitet som modererande faktor

  Extensiv oro kan leda till kliniskt lidande som tar sig i uttryck i ångest- och depressiva symptom på vilka fysisk aktivitet har en reducerande effekt. Oro för konsekvenser av det moderna samhället, modern hälsooro (MHO), har inte tidigare studerats i relation till ångest-, depressiva symptom och fysisk aktivitet med longitudinell data. Syftet med studien var att undersöka samtida och prediktiva samband mellan MHO, ångest- och depressiva symptom samt fysisk aktivitet som modererande faktor. D...

  In Bed with CSR : - A study of corporate philanthropy

  Today, companies permanently need to implement solutions aimed at generating competitive advantage that allow them to survive and be successful in ever changing and demanding markets. Therefore, to focus on customers is a common denominator for organizations, aiming to meet their needs and satisfy their expectations. In this context, society has become one of the players as one of the actors that highly influence corporate behavior. Communities have expressed more mistrust of corporations' be...

  Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån! : En systemisk-funktionell analys av en tysk och en svensk informationsbroschyr för flyktingbarn

  I denna uppsats analyseras två informationsbroschyrer för ensamkommande flyktingbarn, en svensk och en tysk. Syftet är att ta reda på hur sändarna beskriver de asylsökande, och om det finns skillnader i hur de olika länderna tilltalar flyktingbarnen. I studien utgår jag ifrån att broschyrerna konstruerar hypotetiska ensamkommande flyktingbarn som modelläsare. Dessa står i ständig kontakt med mottagarländernas statliga företrädare. Sålunda skapas även en relation mellan dessa parter, vilket på...

  Suicidal expressions among the Swedish reindeer-herding Sami population

  The objective of this study was to investigate suicidal expressions among reindeer-herding Sami in Sweden. Subjects: A total of 315 reindeer-herding Sami (167 men, 148 women) were compared with geographically matched reference populations comprising 1354 persons (652 men, 702 women). Methods: A questionnaire measuring different aspects of suicidal behaviour, such as exposure to suicide and suicidal ideation in significant others, own suicidal problems and attitudes towards suicide, was distri...

  Är hälsa enbart att springa och svettas på lektionen i idrott och hälsa? : En fallstudie om hur hälsoundervisning kan bedrivas i gymnasieskolan.

  Hur jobbar man med hälsa i ämnet idrott och hälsa? Frågan tycks inte vara lätt att besvara av dagens yrkesverksamma idrottslärare. Den här studien beskriver hur ett utvalt idrottslärarlag i en mellanstor stad i Sverige valt att aktivt arbeta med hälsa i sin undervisning, vilka didaktiska val de har gjort i sin hälsoundervisning samt vad deras elever lär och uppfattar av den undervisningen. Genom åtta kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med idrottslärare och deras elever kunde en undersök...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark