LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilim University
Type
Institutional Repository
Items
395 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.istanbulbilim.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Cytotoxic, anti-proliferative and anti-microbial activities of extract from cladonia pocillum

  Coşkun, Zeynep Mine; Ersöz, Melike; Açıkgöz, Birkan; Karaltı, İskender; Çobanoğlu, Gülşah; Sesal, Cenk (2014)
  Lichens produce a wide variety of seconder metabolites which have a potential use as anti-microbial, cytotoxic, fungitoxic, anti-feedant, anti-oxidant, anti-inflammatory [1-3]. Many studies report that, the efficacy of lichen metabolites in the treatment of cancers [4, 5]. The aim of the study is to explore the anti-proliferative, cytotoxic and anti-microbial properties of extract from Cladonia pocillum.

  Kadın hastalarda koroner risk faktörleri ve koroner arter hastalığı varlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişki

  Dursun, Ruken (2010)
  Giriş: KAH için bilinen risk faktörleri ve bu hastalığı önleme stratejileri hem erkekler hemde kadınlar için önemlidir. Ancak bu risk faktörlerinin etki boyutları cinsiyetler arasında farklılık gösterir. Kadınlar için anahtar risk faktörleri; yaş, postmenopozal durum, sigara, aile de erken KAH öyküsü, sedanter yaşam, depresyon ve de metabolik komponentler ( HL, HT, Tip II DM, artmış yağ doku)‟dir. Postmenopozal durum ve seks hormonları dışındaki risk faktörleri erkekler ile aynıdır. Fakat ris...

  Pulmoner hipertansiyonda tanı algoritmaları

  Yurdakul, Selen; Aytekin, Saide (2010)
  Pulmoner hipertansiyon prognozu kötü olan ciddi bir hastalıktır. Pulmoner hipertansiyonun tanısı ve değerlendirilmesi, hastalığın tanımında, tanı tekniklerinde ve takibinde son yıllarda yapılan değişikliklerle beraber hızla gelişmektedir. Pulmoner hipertansiyon ile birlikteliği bulunan farklı durumlar ve yeni tanı yöntemleri sistematik bir tanı algoritması oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Bu derleme, pulmoner hipertansiyona son yıllarda yapılan değişiklikleri de kapsayan tanı yaklaşımından b...

  Kantin çalışanlarının gıda güvenliği hakkındaki tutum ve davranışları

  Öner, Can; Çatak, Binali; Telatar, Berrin (2013)
  Giriş: Toplu gıda tüketiminin son yıllar içerisinde artması gıda güvenliğinin sağlanmasını önemli bir halk sağlığı konusu olarak öne çıkarmıştır. Okullar toplu gıda tüketiminin yapıldığı yerlerden biridir ve buralara tüketilen gıdaları sağlayan kantin sahibi veya çalışanlarının gıda güvenliği konusundaki bilgi ve tutumları bu nedenle son derece önemlidir.

  Erken repolarizasyon bulunan kişilerde ani ölüm ve aritmi belirteci testlerin değerlendirilmesi ve KCNJ8-S422L gen mutasyonu ilişkisi

  Ermiş, Emrah (2012)
  Giriş: Erken repolarizasyon (ER), EKG’de J noktasının izoelektrik hatta göre ardışık 2 derivasyonda en az 1 mm (0.1mV) yükselmesi olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla yapısal kalp hastalığı bulunmayan kişilerde görülen Erken Repolarizasyon Sendromu (ERS), günümüzde Brugada Sendromu (BS) ile olan benzerlikleri nedeniyle ‘J Dalga Sendromları’ başlığı altında incelenmeye başlanmıştır. Yayınlanan çok merkezli çalışmalar sonucunda ERS ile ani kardiyak ölüm (AKÖ) arasındaki ilişkinin ortaya konmasıy...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark