LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilim University
Type
Institutional Repository
Items
395 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.istanbulbilim.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Halkın organ bağışına ilişkin düşünceleri

  Kubat, Fatma Çıkmaz (2014)
  Amaç: Bu araştırma, halkın organ bekleme durumu ve organ bağışına ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırma; İstanbul, Kocaeli, Muş, Mersin, Zonguldak illerinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni, bu illerde yaşayan 18 yaşını doldurmuş 557 evli,743 bekar olmak üzere toplam 1300 kişiden (648 erkek, 652 kadın) oluşmuştur. Elde edilen verilerin istatiksel analizleri SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nice...

  Meme koruyucu cerrahi ile beraber sentinel lenf nodülü biyopsisi yapılan hastaların uzun dönem takiplerinin değerlendirilmesi

  İpek, Cengizhan (2011)
  Giriş: Meme kanseri tanısında artan tarama yöntemleri sayesinde meme kanserini artık erken evrede yakalamak mümkün olmaktadır. Bu nedenle eskiden rutin tedavi yöntemi olarak kullanılan modifiye radikal mastektominin yerine, meme koruyucu cerrahi ile birlikte sentinel lenf nodülü biyopsisi yapılarak, gerekirse aksiller disseksiyon yapılmaktadır. Koltuk altı lenf bezi disseksiyonu, hastalar için morbiditesi oldukça yüksek bir operasyon olmakla birlikte, lenf nodu tutulumu prognoz tayininde en ö...

  Genetik absans epilepsili WAG/RİJ sıçanlarda beynin farklı bölgelerdeki proinflamatuar sitokin düzeylerinin kinding süreciyle ilişkisi

  Bambal, G; Yazıhan, N; Özel-Demiralp, D; Ermiş, E; Karson, A; Akman, Özlem; Ateş, N (2009)
  Epilepsi bir veya daha fazla beyin bölgelerinde tekrarlayıcı senkronize nöronal boşalımlar ile karakterize bir durumdur. Tüm epilepsiler içinde temporal lob epilepsilerinde (TLE) görülme sıklığı %30-35’dir. Kindling modeli, TLE’nin yaygın olarak kullanılan bir modelidir.

  Özel bir hastanede laboratuvar risk değerlendirme sonuçları ve yapılan iyileştirmeler.

  Yılmaz, Süleyman; Sezen, Adem; Ergül, Ceren (2015)
  Hastalıkların tespitinde ve tedavisinde laboratuvar tetkikleri büyük önem taşımaktadır. Hastaya uygulanacak tedavinin başarılı olması, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir. Laboratory yests are crucial fort he detection and treatment of diseases. The success of the treatment made to patients can be obtained by reliable laboratory data.laboratory date are important fo...

  Investigation of toxicity of various nanoparticles on cord originated mesenchymal stem cells

  Ersöz, Melike; Allahverdiyev, Adil (2015)
  OBJECTIVE: Some of the commonly used stem cell components are bone marrow, adipose tissue, cord blood and cord matrix. Isolated cord derived using various methods (cord matrix ) high proliferation potential of mesenchymal stem cells can be applied to toxicity studies. The purpose of this study is to investigate the effect of the nanoparticles such as titanium dioxide, titanium silver, silver and zinc on mesencyhmal stem cells obtained from cord matrix in order to be used in tissue engineering.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark