LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
232 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Önal, Nezih; Çetin, Oğuz (2014)
  Bu çalışmanın amacı, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ndeki 723 öğretmen adayının bilgi okuryazarlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile Başaran (2005) tarafından geliştirilen Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği güncellenerek kullanılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının bilgi kaynağı olarak hangi ortamdan faydalandıkları, bilgi paylaşımında kullandıkları araç...

  Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri

  Altınkurt, Yahya; Yılmaz, Kürşad (2011)
  Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gözlemleri doğrultusunda, öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde 459 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri “Etik Dışı Davranışlar Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları öğretmenlerin etik dışı davranışları “hiçbir zaman” yapmadığını düşün...

  4-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

  Öksüzoğulları, Hatice (2013)
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okulöncesi Eğitimi Programı Bu çalışmada, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları iletişim tarzları ve ebeveynlerin iletişim becerileri ile cinsiyet, öğrenim durumu, yaş değişkenleri arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında 4-6 yaş grubunda çocuğu okulöncesi eğitime devam ed...

  The Determination of Some Morphological Characteristics of Honamlı Goat and Kids, Defined as A New Indigenius Goat Breed of Turkey

  Elmaz, Özkan; Saatcı, Mustafa; Mamak, Nuri; Dağ, Birol; Aktaş, Ahmet Hamdi; Gök, Bekir (2012)
  Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yeni tanımlanan Honamlı Keçisi ırkı oğlakların sütten kesim yaşına (105. gün) kadar büyümeleri, bazı vücut ölçüleri ile erkek oğlakların testis özellikleri ve erginlerin vücut ölçülerini belirlemekti. Araştırma, Burdur, Antalya ve Konya illerinde ekstansif şartlarda yetiştirilen 7 farklı Honamlı keçi sürüsünde 207 baş oğlak, 174 baş keçi ve 22 baş teke üzerinde gerçekleştirilmiştir. Honamlı Keçisi oğlaklarında 90. günlük yaşta cidago yüksekliği, sağrı yüksekl...

  İlköğretim Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği)

  İlhan, Mustafa; Öner Sünkür, Meral; Yılmaz, Ferat (2012)
  Bu araştırmada, ilköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitimin işlevine yönelik tutumları, lisansüstü eğitime yönelik istekleri ve lisansüstü eğitime kabul için öngörülen koşullar arasında öğretmen adaylarını en çok zorlayan koşul; cinsiyet, sınıf ve anabilim dalı değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark