LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
232 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İlköğretim Matematik Öğretiminde Materyal Kullanılırken Karşılaşılan Zorluklar ve Bu Zorlukların Nedenleri

  Bozkurt, Ali; Şahin, Seda (2013)
  Bu çalışma ilköğretim matematik ve sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde materyal kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların nedenlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin güneyindeki bir ilden rastgele seçilen 11 farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 107 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Elde edi...

  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri

  Saracaloğlu, A. Seda; Yılmaz, Serap; Çöğmen, Suna; Şahin, Ümran (2011)
  Bu araĢtırmanın temel amacı öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine iliĢkin görüĢlerini belirlemektir. AraĢtırmada öğretmen adaylarının görüĢleri alınacağından çalıĢma tarama modelinde betimsel bir araĢtırma olarak desenlenmiĢtir. AraĢtırmaya, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programına devam eden üçüncü sınıf öğrencisi katılmıĢtır. ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak Demircan (2007) tarafından geliĢtirilen “Okul De...

  4-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

  Öksüzoğulları, Hatice (2013)
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okulöncesi Eğitimi Programı Bu çalışmada, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları iletişim tarzları ve ebeveynlerin iletişim becerileri ile cinsiyet, öğrenim durumu, yaş değişkenleri arasında anlamlı fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında 4-6 yaş grubunda çocuğu okulöncesi eğitime devam ed...

  Kimyasal depolama yöntemi ile elde edilen pbs yarı iletken filmlerin yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi

  Yavuz, Fatma (2012)
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Bu çalışmada, PbS yarı iletken ince filmleri, kompleks arabulucu olarak kullanılan tri-sodyum sitrat (TSS) miktarı hacim olarak 0,1 ml’den 0,5 ml’ ye kadar değiştirilerek oda sıcaklığında (30 ºC) ve farklı bekleme sürelerinde cam alttabanlar üzerine kimyasal depolama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen filmlerin kalınlıkları tartım yöntemi kullanılarak 1020–1270 ...

  İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi

  Karaçallı, Saide (2011)
  Fen ve teknoloji dersindeki kavramların soyut veya karmaşık olması, proje tabanlı öğrenme yöntemi gibi yöntemlerin önemini artırmaktadır. Geleneksel yöntemlerde öğrenciler konuların gerçek hayatla bağlantılarını kurmakta zorlanmakta ve bu nedenle kavram öğreniminde güçlükler yaşamaktadırlar. Disiplinler arası öğretime olanak sağlayan ve öğrencinin deneyim yaşamasına fırsat veren proje tabanlı öğrenme yöntemi, bu yönüyle fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan etkin yöntemlerden biridir. Bu ça...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok