LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Baskent University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
475 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://acikerisim.baskent.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İşletme gruplarında çeşitleme ve bilgi alanı yönetimi: Türkiye Örneği

  Koca, Mehmet Akif (2015)
  İşletme grupları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde baskın örgüt formu olarak görülmektedir. Türkiye’de işletme gruplarına yönelik yazın özellikle son 15 yılda gelişmeye başlamıştır. Bu çalışmada Max Boisot’un Bilgi Alanı modeli kullanılarak işletme gruplarının çeşitlenerek büyüme sürecinde bilgi yönetimlerinin nasıl değiştiğini açıklayan bir kavramsal model geliştirilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki kültürel yapı ve işletme gruplarının gelişimi dikkate alınarak işletme gruplarının bilgi alanı...

  Yatarak tedavi gören hastaların hastane yiyecek hizmetlerinden memnuniyetleri ile nutrisyonel durumlarının karşılaştırılması

  Ural, Gökçen (2017)
  Bu çalışmanın amacı; yatarak tedavi gören hastaların yatış süreleri boyunca yiyecek hizmetleri tarafından gönderilen yemekleri tüketip tüketmediklerini, tüketmeme nedenlerini ve memnuniyetleri ile nutrisyonel durumlarını karşılaştırmaktadır. Araştırma Nisan 2016-Eylül 2016 tarihlerinde Bayındır Söğütözü Hastanesi’nde yatarak tedaviye alınan 18 yaş üstü gönüllü bireylerden oluşmaktadır. Yatan hastaların 57’si kadın 43’ü erkek olmak üzere araştırmaya toplamda 100 hasta katılmıştır. Yatan hastal...

  Tapu kütüğüne şerh edilen çekişmeli hakların korunmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararlarının doğurduğu tasarruf kısıtlamaları

  Özbek, Mustafa Serdar (2017)
  Tapu kütüğünde malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerhler kural olarak Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin ihtiyatî tedbir kararları tapu kütüğüne şerh edilir ve bunlar malikin tasarruf yetkisi sınırlar. Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları, niteliği itibariyle teminat amaçlı ihtiyatî tedbir kararlarıdır. Çünkü mahkemeler, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tev...

  Finansal açıklama üzerinde kültürün etkisi: UFRS öncesi ve sonrası

  Akman, Nazlı (2009)
  Uluslararası muhasebe uygulamalarında uyumlaştırma ve yakınsama çalışmaları, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Avrupa Birliği üyeleri ve diğer bazı ülkeler tarafından kullanılacak olması ile önemli bir aşama kaydetmiştir. Muhasebede yakınsamanın temel amacı, dünya üzerinde karşılaştırılabilir finansal tablo düzenlenmesini sağlamaktır. Ulusal muhasebe uygulamalarının ise sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değerlerden etk...

  Bir işletmede güvenilirlik analizlerine dayalı sistem tasarımı

  Uzuner, Merve (2015)
  Bu çalıĢmada, Yiğit Akü A.ġ. akü üretim sisteminde, belli bir tip akünün üretildiği üretim hattında var olan problemler belirlenmiĢ ve verimlilik artıĢı sağlayacak yeni tasarım(lar) önerilmiĢtir. Akü üretim sisteminde, üretim aĢamalarının çoğunda oluĢabilecek kimyasal reaksiyonlar nedeniyle aküler etkilenebilmektedir. Bu nedenle akü üretim sistemleri çok dikkatli ve özenli olarak çalıĢılması gereken alanlardır. Akü üretim aĢamalarının hassas ve dikkatli olarak gerçekleĢtirilebilmesi içi...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark