LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@FSM Vakif University
Type
Institutional Repository
Items
281 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Büyük Selçuklu Mimarisinde Avlu Kimliği

  20.yüzyılda İslam dünyasındaki avlu örnekleri birçok araştırmacı ve mimar tarafından incelenmiştir. Endülüs, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kültürlerinin ön planda tutulduğu araştırmalarda Osmanlı örnekleri yer almış olsa da Selçuklu mimarisinin avlu literatüründe hak ettiği değeri görmediğini söylemek gerekir. Bu makalede Selçukluların ve Türk-İslam kimliğinin gelişimi ve siyasi gücün simgelerle avluya yansıması değerlendirilmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun simgesel ihtiyaçl...

  Ana Konuları Ekseninde Ahkaf Suresinin Tefsiri

  “Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresinin Tefsiri” adlı bu tezde söz konusu sûrenin içeriğini en doğru şekilde anlamak adına gerek klasik tefsir kaynaklarına gerekse modern tefsir kitaplarına mürâcaat edilerek özgün bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır. Giriş bölümünde konulu tefsir hakkında bilgi verildikten sonra sûre ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Konuları ekseninde dört bölüme ayrılarak tefsir edilen sûrenin; tevhid, vahiy, nübüvvet ve öldükten sonra dirilm...

  Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sindeki Çokkültürlülük Yansımaları : Biladüşşam

  Bu tez çalışmasında XVII. yüzyılın önde gelen Türk gezgini Evliyâ Çelebi‟nin Seyahatnâme adlı eserindeki Bilâdüşşâm bölgesi ele alınmıştır. XVII. asırda Osmanlı hakimiyetinde olan çok dinli, çok milletli ve çokkültürlü toplumların yaşadığı Şam topraklarında görülen çokkültürlü mozaik toplum yapısının Seyahatnâme‟ye nasıl yansıdığı Evliyâ‟nın söylemleri eşliğinde incelenmeye çalışılmıştır. This thesis is focused on Bilad al Sham (Levant) region in the Seyahatnama of Evliyâ Çe...

  Hürrem Çavuş Camii (Hırka-i Şerif) Restorasyon Projesi

  Dünyaya nizam vermek ve gücünü dünyanın her karış toprağında hissettirmek isteyen medeniyetlerin temsilcisi olan devletler; izlerini yaptığı eserlerle de sabitlemek, söylemek ve kanıtlamak istemişlerdir. Medeniyetler; kendi anlayışı ve üslubuyla biriktirdiği bilgiler nihayetinde edindiği tecrübe ile bir mimari dil oluşturmuştur. Osmanlı Medeniyeti de İslam’dan aldığı sosyal yaşam ve insan haklarını önceleyerek insana yakışır ve medeniyetini temsil eder eserler ortaya koymuştur....

  Evlâd-ı Fâtihân’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusuna İlhakı İçin Yapılan Çalışmalar

  Kuruluş yıllarından itibaren Osmanlı hükümdarları fethedilen yerlerde zorunlu iskan politikası uygulamışlar, boylece bu yerlerin kalıcı memleket topragı olmasını sağlamışlardır.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark