LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@FSM Vakif University
Type
Institutional Repository
Items
524 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Son dönem romanında dini çizgiyi benimsemiş yazarların roman karakterlerinin protest tavrı

  Akagündüz, Fatma Züheyra (2018)
  Çalışmanın amacı sosyal ve siyasal olayların birey ve toplum nezdinde nasıl karşılık bulduğunu, 2000 yılı sonrasında yazılmış romanlarda yazarların dini hassasiyet taşımasının anlatıya nasıl katkı sağladığını, oluşturdukları kahramanların sosyal, siyasal ve bireysel olaylar karşısındaki tutumlarını ve eleştirilerini inceleyerek ortaya koymaktır. Dini hassasiyeti benimsemiş yazarlardan Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu ve Yasemin Karahüseyin’e ait 2000 yılı sonrasında yazdıklar...

  Büyük Selçuklu Mimarisinde Avlu Kimliği

  Şimşek, Onur (2015)
  20.yüzyılda İslam dünyasındaki avlu örnekleri birçok araştırmacı ve mimar tarafından incelenmiştir. Endülüs, Kuzey Afrika ve Orta Doğu kültürlerinin ön planda tutulduğu araştırmalarda Osmanlı örnekleri yer almış olsa da Selçuklu mimarisinin avlu literatüründe hak ettiği değeri görmediğini söylemek gerekir. Bu makalede Selçukluların ve Türk-İslam kimliğinin gelişimi ve siyasi gücün simgelerle avluya yansıması değerlendirilmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun simgesel ihtiyaçl...

  Ana Konuları Ekseninde Ahkaf Suresinin Tefsiri

  Gümüş, Sabahattin (2015)
  “Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresinin Tefsiri” adlı bu tezde söz konusu sûrenin içeriğini en doğru şekilde anlamak adına gerek klasik tefsir kaynaklarına gerekse modern tefsir kitaplarına mürâcaat edilerek özgün bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır. Giriş bölümünde konulu tefsir hakkında bilgi verildikten sonra sûre ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir. Konuları ekseninde dört bölüme ayrılarak tefsir edilen sûrenin; tevhid, vahiy, nübüvvet ve öldükten sonra dirilm...

  Azizzâde Hüseyin Râmiz Efendi’nin Zübdetü’l-Vâkı’ât Adlı Eserinin Tahlil ve Tenkitli Metni

  Fakazlı, Ahmet Rüştü (2016)
  Hüseyin Râmiz’in kaleme aldığı Zübdetü’l-Vâkı‘ât adlı eser III. Mustafa döneminin 1768-1774 yılları arasını kapsamaktadır. Eserde Osmanlı-Rus siyasi ve askeri olayları anlatılmıştır. Ayrıca dönemin bürokratik değişikliklerinden bahsedilmiştir. Bazı önemli şahsiyetlerinde kısaca biyografileri verilmiştir. Çalışmamızın amacı, eserin kritik neşrini yaparak araştırmacıların hizmetine sunmaktır. Çalışmamız iki bölümden oluşur. İlk bölümde müellifin hayatı, eserleri ve tarihçil...

  Çemişgezek Süleymâniye Camii Vakfı

  Uzun, Celalettin (2017)
  Şehirlerin teşekkülü ve inkişâfında vakıfların önemi büyüktür. Osmanlı şehirleri bir vakıf eseri olan camilerin etrafında oluşmaktaydı. Şehir yapısının en temel birimi olan mahalleler de yine bu yapıların etrafında ortaya çıkarak gelişmekteydi. Kalıcı odak noktaları olarak ifade edebileceğimiz çarşı, pazar, han ve bedesten gibi ticârî yapılar da şehrin en büyük camisi olan câmi-i kebîr etrafında toplanmaktaydı. Dolayısıyla bu camiler kentin fizikî yapısının oluşmasında önemli rol ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark