LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@Kirklareli
Type
Institutional Repository
Items
296 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Effects of Avian Influenza on Consumer Purchasing Behavior in Tekirdağ

  In this research, the effects of avian flu on meat products consumption habits of public in Tekirdag city center were investigated. To this end, a questionnaire about this topic was used in a survey that has been performed with randomly selected 390 people. The surveys were made in Tekirdag province of Turkey in June, 2006. According to the results of the present study, the increase in the number of labourers in a family and the day-by-day improvement of the socioeconomic statue result to hig...

  Postmodern Kültürün Pazarlama İletişimindeki Rolü ve Çevre Örgütlerinin Postmodern Pazarlama İletişimi Uygulamaları: Greenpeace Örneği

  1960’lı yıllarda öncelikle sanatta ve mimarideki yeni eğilimleri tanımlamak için kullanılan, sonrasında her alana yayılan postmodern kavramının pazarlama bilimini nasıl etkilediğinin anlaşılabilmesi için postmoderni oluşturan unsurların anlaşılması gerekmektedir. Postmodern pazarlama, bugün var olan birçok tanıma, uygulamaya ve stratejiye yeni anlamlar yüklemekte, onu oluşturan unsurların her birinin pazarlamaya yansımaları yeni yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Günümüzde sosyal sın...

  Gelenek ve Modernizm Bağlamında İslam

  19.yy Avrupa aydınlanmasının bütün dünyada düşünce ve yaşam alanlarını etkilemesine modernizm adı verilmektedir. Modernizmin en temel özelliği bilimde akılcılığı, yaşamda ise din dışılığı (profan)esas almasıdır. Bu yaşam ve düşünce tarzının getirileri ilk olarak gelenek dedi-ğimiz eski yaşam ve inanış şekillerini eleştiriye açtı. Bir süre kendini savunan geleneksel değerler birer birer yenilgi bayrağını çekince modernizmin başta kutsal algısına dayalı dini düş...

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Ve Denetleme Müdürlüğü (Kudeb) Kuruluş Ve Çalışma Yapısında Yasal Sorunlar

  Bu çalışma ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Müdürlüğünün Kuruluşu ve çalışmaları ele alınarak ilgili yasa yönetmelik ve ilke kararları bütünlüğünde yapılan uygulamalardaki sorunlar gösterilmeye çalışılmıştır. In this study; the organizational and operational structure of the Directorate of Protection Application And Supervision were addressed. The applications were evaluated with related laws, regulations and policy decisions made in conjunction and tried to point ou...

  Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler

  Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir dönüşüm içinde bulunduğumuz günümüz dünyasında; teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda önemli değişimler gerçekleşmekte ve bu değişimler en iyi “paradigma değişikliği” şeklinde adlandırılmaktadır. Eğitim alanı da bu değişim sürecinden payını almakta ve bilgi toplumuna özgü eğitim paradigması, sanayi toplumuna özgü paradigmadan bir kopuş halinde yeniden tanımlanmaktadır. Bu yeni eğitim paradigmasının yansıdığı eğitim...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark