LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Dalarna University College Electronic Archive
Type
Institutional Repository
Items
5806 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://du.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande i ekologi : En systematisk litteraturstudie

  Björling, Annette (2016)
  Syftet med denna litteraturstudie är att med hjälp av tidigare forskning undersöka på vilket sätt utomhuspedagogik kan bidra till förståelsen av ekologi för elever i årskurs F-6. Metoden är en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har skett via avhandlingar.se, NorDiNa, Summon och ERIC(Ebsco). Metod, urval och sökprocesser är tydligt beskrivna och studien är på så vis öppen för granskning. Denna studie visar att elever får genom utomhuspedagogiken erfarenheter och upplevelser, både att mi...

  Matematical conversations in the classroom – A inquiry and interview study focusing on teachers’ classroom practice

  Arvidson, Amanda (2017)
  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur lärare i praktiken använder sig av matematiska samtal i klassrummet. Studien undersöker frågan: vilka slags mate-matiska samtal har lärare i årskurs 1–3med sina elever? Detta undersöktes med hjälp av enkät och intervju som metod. Alla lärare som arbetar inom årskurs 1–3 i en kommun fick möjlighet att delta. Enkäten fick lärarna möjlighet att svara på via internet och intervjun skedde på de skolor där lärarna arbetar. Intervjuerna transkri-b...

  Lärares muntliga återkoppling till elever gällandematematiska metoder : En observationsstudie under matematiklektioner i årskurs1–3

  Jacobs, Emelie (2017)
  Syftet med denna empiriska studie är att undersöka lärares muntliga återkoppling till elever under matematiklektioner i årskurs 1–3 och i relation till elevernas förmåga att använda olika matematiska metoder. Vad lärare säger och vad de väljer att rikta uppmärksamhet mot i sin återkoppling till elever är nämligen av betydelse. För datainsamling har observation använts som metod. Sex lärare undervisandes på lågstadiet har vardera observerats under två matematiklektioner. Efter analys av observ...

  Matematiska problem i undervisningen : En intervjustudie med sex lärare i årskurs 1-3 på tre skolor om hur de arbetar med matematiska problem

  Blom, Sandra (2017)
  Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka matematiska problem som används i skolan, samt hur lärares arbete ser ut kring dessa. Syftet har upp-fyllts genom att svar sökts på två frågeställningar: vilka matematiska problem an-vänds i undervisningen i årskurs 1-3 och hur arbetar lärare med dessa problem. Svaren har sökts genom kvalitativa lärarintervjuer som utgått från en intervju-guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras med hjälp av en inneh...

  Perceived Work-related Factors and Turnover Intention : - A Case Study of a South Korean Construction Company

  Yang, Jinseok; Wittenberg, Philip (2016)
  Purpose – Employee turnover entails considerable costs and is a major problem for the construction industry. By creating an extensive framework, this study aims to examine whether perceived work-related factors affect turnover intention in South Korean construction companies. Research design – The paper is based on the results of a questionnaire of 136 employees that was conducted and provided by a Korean construction company. Research hypotheses were tested via correlation analyses. The most...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark