LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Konstfack
Type
Institutional Repository
Items
999 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://konstfack.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • specific and generic domestic space : a design approach to enhance the ritual in daily activities

  tian, sanrong (2017)
  Scale of time William Empson writes that the length of a human life and the conscious moment are the two main scales by which the human mind measures time. With one too large to sense and the other too difficult to identify, my project instead uses the length of individual daily activities as units - eating breakfast is a time unit, cooking a lunch is another time unit – to help make time perceptible, to be aware of the present, and to experience the ritual in daily life. Not every daily acti...

  Äga rum : om det lärande subjektets upplevelse och användande av det pedagogiska rummet

  Siljeholm, Hanna (2010)
  Olika miljöer inbjuder till vissa sätt att föra sig, vissa sätt att välja sina ord och sina samtalsämnen. Det grundläggande syftet med den här studien är att få en fördjupad förståelse för hur en plats påverkar det som är och bildas där: människor, möten och kunskap. Undersökningen är en etnografisk studie som handlar om vad det är som utspelar sig i en bildsal, hur miljön upplevs och erövras av eleverna. Med stöd i kunskapsfilosofiska, i första hand sociokulturella och fenomenologiska teorie...

  Åke och Roland i Bäckhult : vardagssysslor - ett konstnärligt projekt om genuskonstruktion och reproduktivt arbete

  Kindstrand, Viktoria (2009)
  Presentation av projekt Konstnärligt utvecklingsarbete (KU-projekt)

  Och då blir det tatueringar : om att lära utan lärare

  Gredmark, Jon (2016)
  I den här undersökningen ställs frågan: Hur kan informella lärprocesser inomtatueringskonsten relatera till bildämnets praktik och vad kännetecknar denna praktik?Genom att undersöka hur en sådan process kan gestalta sig synliggörs också varför dengestaltas. Undersökningen består av två delar där den första utgörs främst av samtal ochintervjuer med aktiva tatuerare och den andra är en konstnärlig process som har sinutgångspunkt i den första delens samtal och berättelser. Också undersökningens ...

  Ungdomars lust och intressen i skolans undervisning : hur ser skolan ut idag? - och hur kan man göra skolan bra och intressant?

  Ledder, Jennie (2006)
  Detta examensarbete handlar om hur man kan förbättra elevers lärande i dagens skola genom att förankra undervisningen i deras värld. Elevernas erfarenheter av mediekulturen och populärkulturen kan användas i undervisningen för att skapa välbehövlig upprepning i vilken eleverna ges möjlighet till reflektion. Populärkulturen och mediekulturen hjälper också till att fånga deras intresse och kreativitet i undervisningssituationer. Min frågeställning är vilken plats ungdomars intresse och intresse...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark