LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (24)
2015 (12)
2017 (5)

Access Mode

Document Type

Article (41)
 • 41 documents, page 1 of 5

  The objective component values in agricultural projects

  Луб, П. М.; Шарибура, А. О.; Березовецький, С. А.; Сятковський, О. А. (2015)
  Означено предметні та агрометеорологічні складові цінності проектів сільськогосподарського виробництва та, зокрема, проектів адаптивних технологічних систем із обробітку ґрунту та сівби культур. Розкрито концепцію підвищення цінності проектів сільськогосподарського виробництва на підставі адаптивного виконання робіт та врахування впливу некерованих складових у відповідних проектах. The basic substantive and agrometeorological components of the agricultural production and projects value, in...

  The urgency’ model of innovative projects of biodiesel production in the agricultural enterprises

  Степований, В. М. (2015)
  Розроблено модель впливу властивостей продукту інноваційних проектів (ІП) із комплексного вирощування і переробки ріпаку в біодизель (КВПРБ) в умовах сучасних сільськогосподарських підприємств та агрохолдингів, та чинників проектного середовища, на актуальність таких ІП та потребу їх стимулювання державою. Дана модель стала основою для розробки концептуальної моделі державної програми підтримки та стимулювання інноваційних проектів із КВПРБ. The model of the influence of product of innovat...

  Risks identifying in innovation development programs of metallurgical enterprises

  Швець, Є. С.; Рулікова, Н. С. (2015)
  Розглянуто теоретичні аспекти управління ризиками в інноваційних програмах розвитку металургійного підприємства, їх класифікація по основних ознаках, а також етапи процесу управління ризиками та методи управління ризиками в інноваційних програмах розвитку металургійних підприємств за сучасних умов розвитку України. The theoretical aspects of risk management in innovative programs of metallurgical enterprises, their classification on the basic signs and stages of the risk management process...

  Educational projects stakeholder management

  Гусєва, Ю. Ю.; Сидоренко, М. В.; Чумаченко, І. В. (2016)
  Запропоновано підхід, який, на основі інтеграції ієрархічної структури вимог та ієрархічної структури робот проекту, дозволяє доповнити існуючи методи класифікації зацікавлених сторін проекту показником ресурсомісткості вимог, який можна визначити у грошовій формі. Запропоновано метод, який дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів по аналогії з методом освоєного обсягу. An approach based on integration o...

  The data and knowledge base for project planning of plant protection by spraying

  Боярчук, В. М.; Шолудько, П. В.; Михайлюк, М. А.; Тригуба, І. Л. (2015)
  Подано особливості планування проектів захисту рослин обприскуванням. Обґрунтовано причинно-наслідкові зв’язки між складовими середовища проектів захисту рослин обприскуванням. Означено взаємозв’язки між процесами планування проектів захисту рослин обприскуванням та базу даних і знань для їх реалізації. The peculiarities of the project planning of plant protection by spraying have been presented. The reason and consequences relations among elements of the environment of plant protection pr...

  Application of cross sociometric assessment to the definition of creativity of the project team

  Лепський, В. В.; Кузьмінська, Ю. М. (2015)
  В статті розглянуті та проаналізовані методи оцінки креативності членів команди освітнього проекту; запропонований варіант методу перехресної соціометричної оцінки, адаптований до кількісного розрахунку рівня креативності членів команди освітнього проекту; визначені параметри креативності для оцінювання. The paper reviewed and analyzed the evaluation methods of creativity education project team members; a variant of the method of cross sociometric assessment adapted to calculate the quanti...

  Development of repository of business-information on the enterprise

  Гонтар, Ю. М.; Чередніченко, Ольга Юріївна; Кустов, О. О.; Єршова, Світлана Іванівна (2015)
  The paper represents the main problems which exist in the organization of the repository of business information across the enterprise. The paper proves the relevance of the problems directed on business information systematization. This allows to optimize business processes of the enterprise. Repository is considered as a mechanism which provides data and metadata integration for information resources storage for their further search, collecting and delivering. The paper represents the analy...

  Innovation component of the modern territorial development

  Бубенко, П. Т. (2015)
  Розглянуто та досліджено сучасний стан і перспективи територіального розвитку господарських систем на інноваційній основі. Доведено, що ефективний регіональний розвиток неможливий без формування відповідних вимогам часу регіональних інноваційних систем. Запропоновано науковий алгоритм побудови регіональної інноваційної системи стосовно Харківської області. The current state and prospects of territorial development of economic systems on the basis of innovation is investigated. It is ...

  The consequences of integrated projects of agrarian production

  Тригуба, А. М.; Шелега, О. В.; Пукас, В. Л.; Михалюк, В. М. (2015)
  Обґрунтовано потребу реалізації інтегрованих проектів аграрного виробництва. Означено структуру інтегрованих проектів аграрного виробництва. Подано особливості узгодження конфігурацій інтегрованих проектів аграрного виробництва. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між складовими інтегрованих проектів аграрного виробництва. Означено критерії узгодження конфігурацій інтегрованих проектів аграрного виробництва. The requirements of the integrated projects realization of agrarian production...

  Cognitive modeling as a method of qualitative analysis of IT projects

  Онищенко, І. І. (2016)
  Пропонується побудова когнітивної моделі ризиків проекту в галузі інформаційних технологій в рамках якісного аналізу ризиків, як метод додаткової оцінки рангу ризику, для визначення характеристик взаємозв‘язку між ними. Запропонована когнітивна модель відображає взаємозв‘язки між ризиками ІТ-проекту з проведенням оцінки негативного та позитивного впливу певних ризиків на решту ризиків проекту впровадження автоматизованої CRM-системи. The example project implementing automated CRM-system de...