LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (51)

Document Language

Ukrainian (31)
Russian (12)
English (8)
 • 51 documents, page 1 of 6

  Management of integration risks in projects of multimodal complexes

  Ковтун, Т. А.; Смокова, Т. Н. (2016)
  Рассмотрены особенности интеграции в проектах мультимодальных логистических центров. Обоснована целесообразность синтеза логистического и проектного подходов к анализу рисков проектов МЛК. Выявлены особенности рисков разрыва интеграционных связей в проекте. Подчеркнута необходимость выделения интеграционных рисков проекта мультимодального логистического комплекса в отдельную группу рисков, требующих тщательного изучения и управления как таких, что оказывают влияние на системную целостность пр...

  УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

  ГУСЄВА, Юлія Юріївна; СИДОРЕНКО, Марина Володимирівна; ЧУМАЧЕНКО, Ігор Володимирович (2016)
  Запропоновано підхід, який, на основі інтеграції ієрархічної структури вимог та ієрархічної структури робот проекту, дозволяє доповнити існуючи методи класифікації зацікавлених сторін проекту показником ресурсомісткості вимог, який можна визначити у грошовій формі. Запропоновано метод, який дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів по аналогії з методом освоєного обсягу. An approach based on integration o...

  APPLICATION OF METHODS OF LOGISTICS AND PROJECT MANAGEMENT FOR THE CONSTRUCTION OF MANAGEMENT MODEL OF BUSINESS PROCESSES IN THE NETWORK

  Наталія Іванівна ЧУХРАЙ; Ігор Іванович НОВАКІВСЬКИЙ (2016)
  В умовах динамічного розвитку мережної економіки для ефективного прийняття рішень менеджерам підприємств необхідно поєднувати методи логістики та проектного менеджмент з метою отримання позитивного синергічного ефекту. Показано, що вирішення цього завдання пов'язане з розвитком структурних оболонок бізнесу підприємств, які продовжують інтенсивно розвиватися. Проведено аналіз особливостей підтримки бізнес-процесів в логістичних мережах, визначено перелік базових механізмів управління. Розробле...

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ С УЧЕТОМ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

  ПРОКОПЕНКО, Тетяна Олександрівна; КОЛОМИЦЕВА, Олена Віталіївна (2016)
  Пропонується застосування методів нечіткого ситуаційного підходу, що забезпечують прийняття рішень в управлінні проектами на підприємствах з сезонним характером виробництва. Представлена модель нечіткого ситуаційного графа управління проектом на інвестиційній фазі. Зроблено висновки про можливість вибору альтернативних стратегічних рішень для підприємств з врахуванням сезонності виробництва на основі запропонованого нечіткого ситуаційного графа рішень. There have been proposed met...

  МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

  КУЧМА, Олег Александрович; СОЛОГУБ, Ирина Александровна (2016)
  Рассматривается моделирование организационных структур взаимодействия основных участников реализации инвестиционных проектов в строительстве, направленное на комплексный анализ проблемы управления качеством строительной продукции с учетом современных тенденций проект-менеджмента. Предлагается участие инжиниринговых компаний, использующих проектно-ориентированную систему управления, которая имеет возможность активного влияния на эффективность использования инвестиционных ресурсов, качества, на...

  Project - based management system operation local monitoring peatpopulation

  Максютинський, О. П.; Мартин, Є. В. (2016)
  Запропоновано підходи до забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності на торфовищах України в умовах підвищення рівня небезпеки виникнення пожеж. Розглянуті особливості функціонування системи локального моніторингу на торфовищі із залученням методів та засобів проектно-орієнтованого управління. Проаналізовано вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на підвищення результативності діяльності пожежних підрозділів. Систематизовано основні напрямки удосконалення взаємозв‘язків між елементам...

  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

  ЛУБ, Павло Миронович; ШАРИБУРА, Андрій Остапович; ТРИГУБА, Інна Леонтіївна; ПУКАС, Віталій Леонідович (2016)
  Виокремлено технологічну систему вирощування сільськогосподарських культур та означено її проектне середовище. Означено особливості управління проектами цих технологічних систем. Наведено основні складові, що впливають на ефективність реалізації цих проектів. Означено головні завдання із розроблення методів та моделей управління проектами технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур. Окреслено практичну цінність застосування таких методів та моделей для супроводу управлінськ...

  МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

  КОЛЕСНІКОВА, Катерина Вікторівна; НЕГРІ, Артем Олександрович; ОЛЕХ, Георгій Сергійович; ЛЕБЕДЕНКО, Богдан Олександрович (2016)
  Розробка моделей та методів, які б дозволили підвищувати конкурентну спроможність підприємств за рахунок вдосконалення процесів управління є важливим завданням проектного менеджменту. У роботі виконано удосконалення існуючої системи менеджменту якості верстатобудівного підприємства ХК МІКРОН® та доведено, що введення нових процесів (відповідно до ISO 9001:2009) є важливим й науково-обґрунтованим кроком для підвищення рівня технологічної зрілості підприємства та структурної модернізації управл...

  Using of the project-oriented approach in the innovative activity management

  Пітерська, Варвара Михайлівна (2016)
  У статті розглянуті питання державної підтримки наукових досліджень в Україні та запропонований методичний підхід щодо розробки проектно-орієнтованої стратегії інноваційного розвитку наукової діяльності, враховуючи світовий досвід забезпечення виконання досліджень згідно сучасних програм розвитку науково-технічного сектору. Використання проектно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю пояснюється необхідністю скоротити цикл досліджень і підсилити контроль за витрачанням коштів у зв'я...

  ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ВЕЛИКИХ ТА ГЕОГРАФІЧНО РОЗПОДІЛЕНИХ ГІБРИДНИХ ІТ–ПРОЕКТАХ

  МУРАВЕЦЬКИЙ, Святослав Аркадійович; КРАМСЬКИЙ, Сергій Олександрович (2016)
  Розкрито особливості операційно-проектної діяльності у великих, географічно розподілених ІТ-проектах. Надано структуру процесів з забезпечення контролю якості кінцевого продукту. Розглянуті сучасні методи інтеграції процесів тестування у процеси розробки програмного забезпечення. Розглянуті групи існуючих моделей планування та розробки програмних продуктів. Надана стисла характеристика процесів контролю якості у кожній групі. Надані рекомендації з адаптації належних процесів контролю якості у...