LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Refine by

Publication Year

2016 (34)
2015 (17)
2017 (5)

Access Mode

Document Type

Article (56)

Document Language

Russian (50)
Ukrainian (6)
 • 56 documents, page 6 of 6

  Просторово-територіальні особливості розміщення природних та історико-культурних об’єктів вздовж основних елементів транспортної інфраструктури Волині

  Карпюк, Зоя Костянтинівна; Качаровський, Роман Євгенович; Антипюк, Олена Володимирівна; Колошко, Леся Костянтинівна; Karpiuk, Zoia K.; Kacharovskyi, Roman Ye.; Antypiuk, Olena V.; Koloshko, Lesia K. (2015)
  У статті розглянуто просторово-територіальні особливості розміщення найдоступніших потенційно привабливих для підвищення рекреаційного потенціалу і розвитку туристсько-рекреаційного комплексу області об’єктів природної, археолого-архітектурної, історико-культурної спадщини Волині вздовж основних рекреаційних потоків. Визначено та класифіковано особливо привабливі рекреаційні об’єкти для вітчизняного та зарубіжного споживача, окреслено можливості розширення поданого списку через залучення таки...

  Метод DEA при оцінці аллокативної ефективності виробництва та реалізації продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами України

  ДОЛГІХ Я.В. (2016)
  The purpose of the article is to determine, by DEA method, the allocative efficiency of crop production and marketing of agricultural enterprises in Ukraine, to assess the resource values, allowing enterprises to achieve maximum efficiency. The research was carried out by methods of economic-mathematical modelling. The VRS input-oriented model was selected to assess the allocative efficiency of the agricultural enterprises. Input model parameters: 1) labor costs, thousands of UAH; 2) social t...

  Особливості матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання

  Пивовар, П. В.; Пивовар, А. М.; Дідух, Д. М.; Pyvovar, P.; Pyvovar, А.; Didukh, D.; Дидух, Д. Н. (2017)
  У статті представлені дослідження теоретичних, методичних і практичних проблем формування та ефективності використання машинно-тракторного парку в Житомирській області. Суть машинно-тракторного парку є визначальним. Ми довели, що одна з актуальних проблем вітчизняного сільського господарства є технічна підтримка для фермерів. Встановлено, що поточний стан тракторного парку сільськогосподарських підприємств не відповідає їх технологічним потребам, що негативно позначається на розвитку сільсько...

  Організаційні методи імплементації екологічно сертифікованого виробництва

  Данкевич, Є. М.; Чайкін, О. В.; Данкевич, В. Є.; Dankevych, Ye.; Chaikin, О.; Dankevych, V.; Данкевич, Е. М.; Чайкин, А. В.; Данкевич, В. Е. (2017)
  Встановлено, що в умовах ринкової економіки широко запроваджуються індустріальні методи ведення сільського господарства, що забезпечує значне зростання обсягів виробництва продукції. Однак, така система господарювання супроводжується посиленням антропогенного навантаження на довкілля, зниженням родючості ґрунтів, занепадом сільських територій. У статті доведено, що з метою підтримки інноваційного екологічно сертифікованого підприємництва доцільним є формування сучасного інноваційного середови...

  Сутність екологізації сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях в умовах інтенсифікації господарської діяльності

  Смаглій, В. О.; Шегеда, О. В.; Олійник, В. А.; Смаглий, В. А.; Шегеда, А. В.; Олейник, В. А.; Smagliy, V.; Sheheda, A.; Oliynik, V. (2017)
  Тези присвячені дослідженню теоретичних і методологічних, а також практичних аспектів еколого-економічного підвищення ефективності застосування вапна в радіоактивно забруднених районах. Запропонована алокативна модель, яка показує ефективність вапнування в районах з радіоактивним забрудненням, суть якої полягає у визначенні ефективності застосування вапнування, місця застосування і ступеня підвищення ефективності. Розроблено модель кластера регіону для ефективного застосування хімічної меліор...

  Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів

  Данкевич, В. Є.; Dankevych, V.; Данкевич, В. Е. (2017)
  Аграрна спрямованість країни вимагає удосконалення використання земельних ресурсів як основного фактора виробництва і впровадження еколого-економічних засад збалансованого землекористування. Земельні ресурси є стратегічною складовою природокористування. Інтенсивність їх використання пов’язують із виконанням одночасно декількох функцій, серед яких варто виділити функцію територіального базису розміщення різних галузей народного господарства, функції природного ресурсу та основного засобу вироб...