LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2018 (8)
2017 (4)

Access Mode

Document Type

Article (12)
 • 12 documents, page 1 of 2

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are happy to share the second issue of ACJES with you. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publication of ACJES.Hope to see you again in the next issues...

  Opınıons of Classroom Teachers on The Practıces of Teachıng Wrıtıng at Fırst Grade

  Özdemir, Kemal (2017)
  Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşler...

  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğin Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İnanışları

  Dinç Artut, Perihan; Ulum, Hakan (2018)
  Matematikhakkındaki inanışlar kişilerin matematiğin tabiatı, öğrenimi ve öğretimi ileilgili sahip oldukları bilgiler ve edindikleri tecrübeler ile şekillenenkararları olarak tanımlanabilir. İnanışlar öğretmenlerin sınıf içiöğretimlerine, öğrencileri ile iletişim kurma şekillerine matematiğin tabiatınıanlama şekillerine ve öğrencileri ile yaşadıkları deneyimlerine etki eder. Buçalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin matematiğin öğretimi ve öğrenimihakkındaki İnanışlarını belirlemektir. Ar...

  Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

  Aydın, Harun; Kartal, Hülya (2017)
  Buaraştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ileokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve bugüçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesidir. Çalışma, karma desenaraştırmadır. Araştırmada 2 farklı grup ile çalışılmıştır. İlk önce birincigruptaki Bursa İli İnegöl İlçesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfokutan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında 1.sınıf okutacak olan farklısosyoekonomik düzeydeki 12 merkez ilkokulunda görev ya...

  Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

  Onur Sezer, Gönül (2017)
  This research aims to determine the material choices of teacher candidates during teaching practice courses and their competences to use these materials in accordance with policies to use these materials. The data was analyzed through descriptive analysis method. Description was obtained by examining the documents including the materials used by teachers in classes and videos taken during their lectures by other teacher candidates in the same class as part of teaching practice course. 16 of t...

  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri

  Çepni, Salih; Ülger, B. Buğra; Ormancı, Ümmühan (2018)
  Ülkemizde eğitim politikalarında gerçekleşen değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş sınavlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu noktada; süreçten en fazla etkilenenlerden biri olan öğretmenlerin, ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasının alan yazın açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Olgu bilim yöntemin...

  Investigation of The Effect of Mathematics Education Through Storytelling Method on Six-Aged Children’s Mathematical Achievement

  Sertsöz, Aylin; Doğan Temur, Özlem (2017)
  Bu çalışmanın amacı; 6 yaş çocuklarına öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisini incelenmektir. Öyküleştirme yöntemi; çocukların yeni bilgilerini kullanarak eski bilgilerini ve tecrübelerini işe koştuğu, bunların yanı sıra yeni bilgileri edinerek bunlarla birlikte süreçte aktif olarak yer aldığı problemlere çözümler ürettiği, deneyimler kazandığı bir ortam yaratmaktadır. Araştırma  nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı ka...

  Cultural Identity and Education

  Bilgin, Asude; Oksal, Aynur (2018)
  A person's identity is how the person defines who he or she is. Our identity is the core of us as human beings. Identity may be termed as social/cultural and personal. Cultural and national/regional identities can stand for the same concepts. During identity formations individuals can develop these categories of identity at different levels. Personal identity is related one person’s personal goals, values, ideas, emotions, and feelings. Cultural identity is related to the sense of belong...

  Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

  Aytaç, Alper (2018)
  Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin özyeterlik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu çeşitli branşlardan 249 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans anal...

  Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Bulunuz, Mızrap; Akabay, Hüseyin (2018)
  Bu çalışmada okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Bursa ili Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lisede yapılmıştır. Bu okullarda ses ölçümleri yapılırken ‘Brüel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L’ ses ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ses ölçümleri bina içinde ve bina dışında olmak üzere ders ve teneffüs esnasında yapılmıştır. Ölçümlerden elde edilen bulgular neticesinde tüm okulların iç...