LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (11)

Document Language

 • 11 documents, page 1 of 2

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are happy to share the second issue of ACJES with you. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publication of ACJES.Hope to see you again in the next issues...

  Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğin Öğretimi ve Öğrenimi Hakkındaki İnanışları

  Dinç Artut, Perihan; Ulum, Hakan (2018)
  Matematikhakkındaki inanışlar kişilerin matematiğin tabiatı, öğrenimi ve öğretimi ileilgili sahip oldukları bilgiler ve edindikleri tecrübeler ile şekillenenkararları olarak tanımlanabilir. İnanışlar öğretmenlerin sınıf içiöğretimlerine, öğrencileri ile iletişim kurma şekillerine matematiğin tabiatınıanlama şekillerine ve öğrencileri ile yaşadıkları deneyimlerine etki eder. Buçalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin matematiğin öğretimi ve öğrenimihakkındaki İnanışlarını belirlemektir. Ar...

  8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

  Güneş, Kardelen; Tapan Broutin, Menekşe Seden (2018)
  This study aims to study the process by which students pass to construct the Pythagorean theorem in adidactic situations in the light of didactic situations theory. The theory of didactic situation, proposed by Brousseau (1998), was experimented to be introduced and analyzed within an adidactic learning environment. Qualitative research methods were used in the research that was conceived as a case study. In this context, classroom observation made and lessons were recorded by video. The stud...

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are proud of sharing the first issue of the Academy Journal of Educational Sciences (ACJES) with you. As ACJES, we hope to publish original studies on educational sciences and contribute to the field. In the upcoming issues, we aim to present ACJES to you with more studies and to carry it to national and international indexes as soon as possible. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publicatio...

  Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Bulunuz, Mızrap; Akabay, Hüseyin (2018)
  Bu çalışmada okul içi ve okul dışı gürültü düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Bursa ili Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lisede yapılmıştır. Bu okullarda ses ölçümleri yapılırken ‘Brüel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L’ ses ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ses ölçümleri bina içinde ve bina dışında olmak üzere ders ve teneffüs esnasında yapılmıştır. Ölçümlerden elde edilen bulgular neticesinde tüm okulların iç...

  Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri

  Çepni, Salih; Ülger, B. Buğra; Ormancı, Ümmühan (2018)
  Ülkemizde eğitim politikalarında gerçekleşen değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş sınavlarında değişiklikler meydana gelmektedir. Bu noktada; süreçten en fazla etkilenenlerden biri olan öğretmenlerin, ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasının alan yazın açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, farklı illerde görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş sınavları hakkındaki görüşlerinin alınmasıdır. Olgu bilim yöntemin...

  Cultural Identity and Education

  Bilgin, Asude; Oksal, Aynur (2018)
  A person's identity is how the person defines who he or she is. Our identity is the core of us as human beings. Identity may be termed as social/cultural and personal. Cultural and national/regional identities can stand for the same concepts. During identity formations individuals can develop these categories of identity at different levels. Personal identity is related one person’s personal goals, values, ideas, emotions, and feelings. Cultural identity is related to the sense of belong...

  Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

  Aytaç, Alper (2018)
  Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin özyeterlik algılarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu çeşitli branşlardan 249 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans anal...

  Günümüz Çocuklarına Osmanlıyı Öğretmek: Bir Rüya Bir Osmanlı Serisi

  Erdal, Kelime (2018)
  Geçmişten geleceğe uzanan sağlam köprülerin atılmasında önemli yeri olan tarih eğitimi, öncelikle bireyin ne olduğunu ne olmadığını anlamasına yardımcı olur. Teknoloji ile donanmış, sanal dünyanın büyüsüne kapılarak adeta kendini unutmuş nesillere, geçmişleri doğru anlatılmaz ve sevdirilmezse önce bireyler, sonra toplumlar zarar görecektir. Atalarının geçmişini öğrenmek, onların vatan uğruna nasıl çabaladıklarını bilmek, çocuğu bencillikten kurtaracak, sahip olduğu değerlerin önemini kavratac...

  Impact of Teaching Cohesive Devices on L2 Students’ Language Accuracy in Written Production

  Tahsildar, Mohammad Nasim; Yusoff, Zailin Shah (2018)
  A well-written text is not only grammatical, but also cohesive and coherent. Cohesive devices play the most basic role in cohesion of a text and should be taken into consideration in teaching writing. This paper reports on a study investigating the impact of teaching academic text cohesive devices on L2 students’ language accuracy in written production. The main objective of the study is to find out if teaching cohesive devices would enhance students’ prior knowledge and subsequently result i...