ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є, КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ МОВНИХ СИГНАЛІВ

Конахович, Г. Ф.; Давлет’янц, О. І.; Лавриненко, О. Ю.; Бахтіяров, Д. І. (2015)
National Aviation University
Ukrainian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject, JObject
Запропоновано використовувати метод вейвлет-перетворення в алгоритмах стиснення цифрових мовних сигналів. Проведено порівняльний аналіз із перетворенням Фур’є, косинусним перетворенням та вейвлет-перетворенням. Обґрунтовано та експериментально доведено доцільність використання вейвлет-пертворення відмінно від перетворення Фур’є та косинусного перетворення як спектрального аналізу цифрових мовних сигналів. Здійснено оцінювання коефіцієнта стиснення залежно від коефіцієнта кореляції, відношення сигнал/шум, пікового відношення сигнал/шум та середньоквадратичної похибки. Проведено порівняльний аналіз між найбільш відомими ортогональними вейвлет-функціями. В результаті експерименту було доведено перевагу сімейства вейвлет-функцій Добеші та Сімлет між усіма іншими досліджуваними ортогональними вейвлет-функціями. Отримані результати дають змогу зробити висновок про доцільність подальшого використання запропонованого методу спектрального аналізу в алгоритмах стиснення цифрових мовних сигналів. Предложено использовать метод вейвлет-преобразования в алгоритмах сжатия цифровых речевых сигналов. Проведен сравнительный анализ между преобразованием Фурье, косинусным преобразованием и вейвлет-преобразованием. Обосновано и экспериментально доказана целесообразность использования вейвлет-преобразования в отличии от преобразования Фурье и косинусного преобразования в качестве спектрального анализа цифровых речевых сигналов. Осуществлено оценивание коэффициента сжатия в зависимости от коэффициента корреляции, отношение сигнал/шум, пикового отношения сигнал/шум и среднеквадратичной ошибки. Проведен сравнительный анализ между наиболее известными ортогональными вейвлет-функциями. В результате эксперимента было доказано преимущество семейства вейвлет-функций Добеши и Симлет между всеми другими исследуемыми ортогональным вейвлет-функциями. Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности дальнейшего использования предложенного метода спектрального анализа в алгоритмах сжатия цифровых речевых сигналов. The wavelet transform method is proposed to use in the digital speech compression algorithms. The comparative analysis was performed between the Fourier transform, cosine transform and wavelet transform. The feasibility of using wavelet transform unlike Fourier and cosine transform as a spectral analysis of the digital speech signals is grounded and experimentally proved. The evaluating compression ratio was performed depending on the correlation coefficient, the signal-to-noise ratio, peak signal-to-noise ratio and the mean square error. A comparative analysis was performed between the most well-known orthogonal wavelet functions. The experiment result show the superiority of Daubechies and Symlet wavelet functions among all the other studied orthogonal wavelet functions. The results allow to conclude further feasibility of the proposed method of spectral analysis in the digital speech compression algorithms.

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE