ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СПІВВІДНОШЕННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Діхтієвський, Петро Васильович; Національний авіаційний університет, Юридичний інститут (2014)
Національний Авиаційний Університет
Ukrainian
Array
JObject, JObject, JObject, JObject, JObject
У статті розглядаються основні положення оптимізації державного управління. Повноваження органів виконавчої влади. Наукові позиції вчених-адміністративістів щодо структурних механізмів функціонального визначення виконавчої влади, розмежування змісту понять «державне управління» та «виконавча влада». В статье рассматриваются основные положення оптимизации государственного управления.Полномочия органов исполнительской власти. Научные позиции ученых —административистов в отношении струкурных механизмов функционального определения исполнительной власти, разделения понятий «государственное управление» и «исполнительная» власть. This article shows us the basic position of optimization state management.also increasing authorities. Scitntific position of scientists — their attitude are administrative for structual mechanism of executivepower, division such concepts as "goverment" and "executiv power".

Download from

Cite this article

BibTeX

Chicago

IEEE