LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Vlček, Pavel

Last name
Vlček
First name
Pavel
Country
-
 • Hravé formy práce v hodinách čtení a literární výchovy

  The aim of this dissertation is to summarize the possibilities of a teachers approach , that might have a motivation and activization character. The work consist of two parts. The first part is presented on a theoretical level and puts across various findings in the area of teaching forms and methods with motivationally creative elements. The second part of the work is a collection of practical tasks for pupils, created for the teaching of literature and reading at primary level. The cellecti...

  Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje

  Práce pojednává o návrhu zapojení laboratorního zdroje s vysokou stabilitou výstupního napětí, přídavných ochran pro bezpečnější provoz napájeného zařízení a provoz samotného zdroje. Práce popisuje komplexní stavbu napájecího zdroje od návrhu schématu v simulátoru, jeho doladění k požadovaným parametrům, návrhu síťového transformátoru až po konstrukci a stavbu výsledného zařízení použitelného v laboratoři. Dále pak měření a zhodnocení dosažených parametrů jako zvlnění výstupního napětí, rychl...

  Deutsche Nationalpartei - vznik, program, činnost 1919-1925

  Die Deutsche Nationalpartei war eine bedeutende politische Partei der deutchen Minderheit in der ersten Tsehechoslowakischen Republik. Es war eine radikale nationalistische rechts-orientierte Partei, deren Ideenwurzeln von der grossdeutschen nationalen Bewegung herausgingen. Die Partei wurde Ende 1919 gegriindet und sie hatte das Ziel, dass sie alle nationalgesinnten Deutschen in der Tschechoslowakei zuzammenschliesst. Die Idee der Parteigriinder war, dass die Deutsche Nationalpartei zu einer...

  Lineární aktivní filtr napájecího napětí „Ripple Blocker“

  Práce pojednává o metodách pro zlepšení PSRR lineáních aktivních filtrů napájecího napětí, nebo-li lineárních regulátorů, a o napěťovém prostoru z hlediska napájecího napětí, především jeho minimální hodnotě. Jsou použity ideální prvky referenčního a proudového zdroje, práce tedy popisuje jak eliminovat vliv zpětnovazební smyčky na PSRR, jak snížit minimální napájecí napětí a jak nastavit stabilitu celkového zapojení. This work deals with a methods for increasing the PSRR of the linear act...

  Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov

  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this method applies, inter alia, the coefficient K6, which reduces or increases the estimated final price determined by expert opinion. Determination of the coefficient K6 is implemented as an expert professional estimate. This price adjustment has its upper and lower limit and is ...
 • No person research data found

Share - Bookmark