LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Akay, Ahmet

Last name
Akay
First name
Ahmet
Country
-
  • İyon Kanalları ve Epilepsi Patojenezindeki Rolleri

    Epilepsinin çeşitli türlerinin fizyopatolojisinde başta nikotinik asetilkolin reseptörü kanalı, potasyum ve sodyum kanalları olmak üzere çeşitli iyon kanalları rol almaktadır. İyon kanalları gerek membran potansiyelinin gerekse nöronal haberleşmenin sağlanmasında yaşamsal öneme sahiptir. Bu derlemede önce iyon kanallarının işlevleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi verilecek, ardından da nörolojik bir hastalık olan epilepside iyon kanal alt birimlerinin yapı ve işlevinin nasıl değiştiğine ...
  • No person research data found

Share - Bookmark