LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Oral, Murat

Last name
Oral
First name
Murat
Country
-
 • İbnu’l-Cevzî’nin Hayatı Ve Zâdu’l-Esîr Adlı Eserinde Bazı Kur’ân İlimleri Hakkındaki Görüşleri

  Abbâsîlerin,buveyhî/şiî nüfûzundan kurtulup Selçuklu otoritesi altında kaldığı bir dönemdeyaşayan, çokça ilim ve eser sahibi olarak tanınan İbnu’l-Cevzî, Tefsîr alanındapek çok eser kaleme almıştır. Ancak bu alandaki bütün çalışmaları bizeulaşmamıştır. Günümüze ulaşan en büyük tefsîr eseri olan Zâdu’l-Mesîr adlıtefsîrinde önceki tefsirleri birkaç yönden eksik görmüş ve bu sebeple sözkonusu eserini yazdığını söylemiştir.           Biz debazı Kur’ân ilimleri hakkında farklı bakış açılarını irde...

  Analitical Evaluation of The Mosques In The City Center of Konya  In Terms of Their Architectural Features 

  In the sense of work,the analitical evaluation of the mosques in the city center of Konya is being performed in terms of their architectural featuras. Konya is among the leading cities who have the most mosques in number according to the statictial datum. It also attracts attention in respect to the population per mosques. On the other hand, Konya was the capital of Anatolian Seljuks. The advanced examples, especially the religious buildings, of the Seljuk Architecture was constructed here. I...

  KONYA KENT MERKEZİNDE YER ALAN CAMİLERİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ANALİTİK DEĞERLENDİRMESİ

  Çalışma kapsamında, Konya kent merkezinde yer alan camilerin mimari özellikleri açısından analitik değerlendirilmesi yapılmaktadır. Konya, istatistiksel verilere göre sayıca en çok camiye sahip kentler arasında başlarda yer almaktadır. Cami başına düşen nüfus sayısı itibarı ile de dikkat çekicidir. Diğer taraftan Konya, Anadolu Selçuklularının başkentliğini yapmıştır. Başta dini yapılar olmak üzere Selçuklu Mimarlığının gelişmiş örnekleri burada inşa edilmiştir. Bu anlamda, Konya’nın...

  A Qualitative Evaluation of Ethics Educational Program in Health Science1

  This paper originates from a panel discussion on the evaluation of “Ethics Educational Program in Health Sciences” held during the IAEE Conference 2014 Ankara, Turkey. The participants of the panel had consultations to solidify the concepts about the topic. The qualitative data out of these antecedent discussions became mature with the contributions in the panel. The outcome of this qualitative study mainly focuses on the examples of two current curricula; one from PhD on History of Medicine ...
 • No person research data found

Share - Bookmark