LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Juuso Parkkinen; Kristian Nybo; Jaakko Peltonen; Samuel Kaski (2010)
Publisher: Aalto-yliopisto
Types: Article,Other
Subjects: functional MRI, muuttujanvalinta, dimensionality reduction, visualization, dimensionpudotus, Computer science, funktionaalinen MRI, graph drawing, graafien piirtäminen, visualisointi, variable selection
The need to model and understand high-dimensional, noisy data sets is common in many domains these day, among them neuroimaging and fMRI analysis. Dimensionality reduction and variable selection are two common strategies for dealing with high-dimensional data, either as a pre-processing step prior to further analysis, or as an analysis step itself. This thesis discusses both dimensionality reduction and variable selection, with a focus on fMRI analysis, visualization, and applications of visualization in fMRI analysis. Three new algorithms are introduced. The first algorithm uses a sparse Canonical Correlation Analysis model and a high-dimensional stimulus representation to find relevant voxels (variables) in fMRI experiments with complex natural stimuli. Experiments on a data set involving music show that the algorithm successfully retrieves voxels relevant to the experimental condition. The second algorithm, NeRV, is a dimensionality reduction method for visualization high-dimensional data using scatterplots. A simple abstract model of the way a human studies a scatterplot is formulated, and NeRV is derived as an algorithm for producing optimal visualizations in terms of this model. Experiments show that NeRV is superior to conventional dimensionality reduction methods in terms of this model. NeRV is also used to perform a novel form of exploratory data analysis on the fMRI voxels selected by the first algorithm; the analysis simultaneously demonstrates the usefulness of NeRV in practice and offers further insights into the performance of the voxel selection algorithm. The third algorithm, LDA-NeRV, combines a Bayesian latent-variable model for graphs with NeRV to produce one of the first principled graph drawing methods. Experiments show that LDA-NeRV is capable of visualizing structure that conventional graph drawing methods fail to reveal. Monilla aloilla esiintyy tarve korkeaulotteisen, kohinaisen datan analysoimiseen. Algorithminen dimensionpudotus tai muuttujanvalinta ovat usein sovellettavia lähestymistapoja, joko muuta analyysiä edeltävänä esikäsittelynä tai itsenäisenä analyysinä. Tässä työssä käsitellään sekä dimensionpudotusta että muuttujanvalintaa, keskittyen erityisesti fMRI-dataaan ja visualisointiin. Työssä esitellään kolme uutta algoritmia. Ensimmäinen algoritmi käyttää harvaa kanonista korrelaaioanalyysi-mallia (CCA) ja koeärsykkeen korkeaulotteista piirre-esitystä olennaisten vokseleiden (muuttujien) valitsemiseen fMRI-kokeissa, joissa koehenkilöt altistetaan monimutkaiselle luonnolliselle ärsykkeelle, kuten esimerkiksi musiikille. Kokeet musiikkia ärsykkeenä käyttävän fMRI-kokeen kanssa osoittavat algoritmin löytävän tärkeitä vokseleita. Toinen algoritmi, NeRV, on dimensionpudotusmenetelmä korkeaulotteisen datan visualisoimiseen hajontakuvion avulla. NeRV pohjautuu yksinkertaiseen abstraktiin malliin ihmisen tavalle tulkita hajontakuviota. Kokeet osoittavat NeRVin olevan perinteisiä menetelmiä parempi tämän visualisointimallin mielessä. Lisäksi NeRViä sovelletaan ensimmäisen algoritmin valitsemien fMRI-vokseleiden visuaaliseen analyysiin; analyysi sekä osoittaa NeRVin hyödyllisyyden käytännössä että tarjoaa uusia näkökulmia vokselinvalintatulosten ymmärtämiseen. Kolmas algoritmi, LDA-NeRV, on NeRViä ja bayesiläistä latenttimuuttujamallia soveltava visualisointimenetelmä graafeille. Kokeet osoittavat LDA-NeRVin kykenevän visualisoimaan rakennetta, jota perinteiset visualisointimenetelmät eivät tuo esiin.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article