LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Krajewska, Anna (2013)
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: Przekłady Literatur Słowiańskich, medievalism, Virtual reality, rejony eksploatacji górniczej, Slavic languages. Baltic languages. Albanian languages, Industries. Land use. Labor, literatura polska, społeczeństwo, Bibliography. Library science. Information resources, Polska Akademia Umiejętności, książka, promocja zdrowia, kultura narodowa, Węgry, język polski, wiedza językowa w szkole, prasa polonijna, PAU, Philosophy (General), pisarze śląscy, gatunki zagrożone, wychowanie społeczne; wychowanie emocjonalne, Trybunał Sprawiedliwości, Interakcja społeczna, B1-5802, pedagogika, starzenie się, Pedagogika Montessori, Socjolingwistyka, HD28-9999, redakcja, PG1-9665, internet, komunikacja medialna, Profilaktyka logopedyczna, seniorzy, Śląsk, mediewalizm, Trybunał Konstytucyjny, Jezyk polski, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, religia, wstęp, Słowacja, edukacja zdrowotna, HG1-9999, nowe media, Współpraca nauczycieli, rodziców i logopedów, Protagoras, motywy literackie, słownik, doświadczenie, kompetencje językowe, Komunikacja kryzysowa, biografia, H, pisarze niemieccy, Philology. Linguistics, tajemnica, P1-1091, sejsmiczność, Folia Toruniensia, władza wykonawcza w Europie, Czechy, Platon, Polska, Krytyka polska, jakość życia, Social Sciences, Zaburzenia mowy, kraje Grupy Wyszehradzkiej, komunikacja, ranking, Z, Bibliografia przekładów literatur słowiańskich, pisarze polscy, Finance
Przedsiębiorczość jest wielowymiarowym oraz wieloaspektowym obszarem badawczym, który cechuje multidyscyplinarność (oznaczająca prowadzenie badań w wielu dyscyplinach naukowych odrębnie) i/lub interdyscyplinarność (obejmująca badania co najmniej dwóch dyscyplin naukowych). Przedsiębiorczość stanowi przede wszystkim obszar poznawczy zarówno w ekonomii, jak i w naukach o zarządzaniu (Wach, 2013). Rozpatrywana jest ona w ujęciu lokalnym, regionalnym, jak również międzynarodowym. Z uwagi na istotną rolę przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym, aktualne badania nad przedsiębiorczością odnoszą się również do aspektów prawnych, finansowych, socjologicznych, politycznych, technologicznych. Przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem, ponieważ może być rozumiana jako sposób zarządzania, specyficzna lub wyróżniająca cecha (lub zestaw cech) osobowości lub jako funkcja ekonomiczna (Wach, 2015). Wybór sposobu definiowania przedsiębiorczości jest istotnym etapem badawczym, który determinuje obszar poszukiwania i kształtowania jej źródeł. Ogólnie można stwierdzić, że pomimo licznych koncepcji teoretycznych i praktycznych zarówno w ekonomii, jak i w naukach o zarządzaniu zauważa się jednak fragmentaryczność wiedzy naukowej w tym zakresie oraz brak holistycznego podejścia do przedsiębiorczości jako fundamentu rozwoju społeczno-gospodarczego w skali mikro, mezo- i makroekonomicznej. Celem publikacji jest przedstawienie nie tylko polskich, lecz także międzynarodowych doświadczeń w obszarze przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodologicznych oraz kwestii interdyscyplinarnych w odniesieniu do ekonomii i nauk o zarządzaniu, a podkreślić należy, że dorobek polskich badaczy przedsiębiorczości jest pokaźny (Wach, 2016). Istotnego znaczenia nabiera w tym kontekście także rola badań nad przedsiębiorczością w realizacji wieloaspektowych problemów związanych z różnymi sektorami gospodarki, takimi jak:edukacja, ochrona zdrowia, sport czy też branża hotelarska oraz działalność handlowa.
  • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

    • Błędowski P., 2003: Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europejskiej. W: Szlązak M., red.:Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
    • Zawada A., 2010: Rola środowiska lokalnego w kompensowaniu potrzeb osób w podeszłym wieku. W: Zawada A., red.:Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności. Kraków, Ocfiyna Wydawnicza „Impuls”.
  • No related research data.
  • No similar publications.