LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Surma, Barbara (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: Education, language education; pedagogy of Maria Montessori, pedagogika, edukacja językowa; pedagogika Marii Montessori
Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W swoich rozważaniach na temat rozwoju dziecka autorka wiele miejsca poświęca ukazaniu, w jaki sposób dziecko nabywa umiejętność mówienia i komunikowania się z otoczeniem. Podkreśla też znaczenie języka w kształtowaniu osobowości dziecka oraz całych społeczeństw, ich kultury i cywilizacji. Celem artykułu jest przybliżenie teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji językowej oraz ukazanie jej przewodniej i integracyjnej roli w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W pierwszych punktach tego artykułu ukazuję podstawy filozoficzne, psychologiczne i metodyczne systemu pedagogicznego M. Montessori, a następnie przedstawiam cele, treści i sposoby ich realizacji w przedszkolu.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article