LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Mazur, Piotr (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, miłość; wartość; wychowanie; pedagogika pastoralna
Wychowanie do miłości jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej. Zdaniem autora powinna nastąpić konsolidacja wysiłków głównych środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła) w procesie wychowania ku miłości. Wspólnym zadaniem – rodziców, nauczycieli i duszpasterzy– powinno być wspomaganie dzieci i młodzieży w kreowaniu swojego życia według wartości oraz wspomagania ich do urzeczywistniania miłości.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article