LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Bańcerek, Dominika Katarzyna (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, ojczyzna; Polska; wychowanie patriotyczne; zmartwychwstanki; Barbara Żulińska
Artykuł przedstawia postulaty wychowania patriotycznego według zapomnianej autorki s. Barbary Żulińskiej na tle panoramicznego ujęcia tego tematu w literaturze przedmiotu. Koncepcja s. Barbary Żulińskiej oparta o filozofię i pedagogikę katolicką ukazuje doniosłą rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu postawy miłości i przywiązania do ojczystego kraju. W artykule przedstawione zostały podstawy wychowania patriotycznego według s. Barbary Żulińskiej, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących realizacji teorii w praktyce.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article