LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Małodzińska, Weronika (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, kobiecość; rozwój psychoseksualny; tożsamość płciowa; socjalizacja
Artykuł zwraca uwagę na wartość procesu kształtowania się kobiecości w wychowaniu dziewcząt. Przedstawia proces rozwoju kobiecości na tle naturalnych przemian w sferze psychicznej i fizycznej dziewczynki. Autorka podkreśla w nim także znaczenie uwarunkowań społecznych, w tym w szczególności mechanizmów socjalizacyjnych, takich jak: identyfikacja, naśladownictwo, modelowanie występujących w rodzinie. W artykule znajdują się także zalecenia w stosunku do rodziców i ich szczególnej roli we wspomaganiu kobiecości córki.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article