LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Berg, Jolanta (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects:
Znaczny wpływ na rozwój małego dziecka wywiera od najwcześniejszych lat dom rodzinny, następnie przedszkole, szkoła, środowisko, w którym ono przebywa. Otoczenie dziecka może stworzyć takie warunki, które będą sprzyjały jego rozwojowi, albo też doprowadzić do tego, że źródła aktywności dziecka będą występowały w wychowującym je otoczeniu. Zadaniem nauczyciela, który organizuje działania twórcze jest stworzenie odpowiedniego klimatu i sytuacji sprzyjających uruchamianiu i kształtowaniu postawy twórczej dzieci. Nauczyciel powinien dostrzec tę twórczą działalność dzieci, docenić ją i wyrazić aprobatę dla każdego pomysłu. Dużą rolę odgrywają formy aktywności dziecka. Podstawowe formy jego kontaktu ze światem to obcowanie z innymi ludźmi i działania na przedmiotach.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article