LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Grabowski, Mariusz (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, edukacja wczesnoszkolna; perspektywa edukacyjna; wartości
Tematyka artykułu dotyczy koncepcji wartości. W opracowaniu odniesiono się nie tylko do interpretacji zagadnienia, ale także zobrazowania funkcji i rodzajów wartości. Rozważania są oparte na wiedzy wybitnych naukowców. W nurcie rozważań odniesiono się także do wartości w kontekście uczniów w młodszym wieku szkolnym. Artykuł jest zakończony refleksją autora.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article