LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Karbowniczek, Jolanta (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna
Reforma oświaty zrewolucjonizowała podejście do dziecka, czyniąc go podmiotem a nie przedmiotem procesu nauczania. Wraz z upodmiotowieniem zaistniała konieczność zwrócenia uwagi na kreatywny udział uczniów w toku nauczania. Dlatego też naczelną metodami stały się te twórcze, aktywizujące i problemowe jako najbardziej wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dzieci. Na uwagę zasługuje fakt częstego wyzwalania twórczej aktywności uczniów, poprzez urozmaicone i atrakcyjne prowadzenie zajęć zintegrowanych przez nauczyciela. Dziecko jest istotą działającą i w toku działania poznaje otaczający świat. W artykule zostały przedstawione główne metody wyzwalające twórczą aktywnośc dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article