LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Marek, Zbigniew (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, wartość w wychowaniu
Dlaczego wychowawcom potrzebna jest refleksja nad zasadnością działań wprowadzających dziecko w świat wartości? Istotą tej refleksji powinno być pytanie nie tyle o to, czy warto wprowadzać w świat wartości, lecz o jakich wartościach winno się mówić. Przez tak postawione pytanie zmierzamy do dowartościowania znaczenia działań wprowadzających dziecko w świat wartości niematerialnych. Pośród tych ostatnich szczególną wartością jest transcendentny Bóg. Kontakt ten otwiera przed dzieckiem perspektywy odnajdywania sensuludzkiego życia. Dodajmy jeszcze, że aby do tego mogło dochodzić niezbędne jest nie tyle rozwijanie zdolności poznawczych dziecka, co raczej stwarzanie mu możliwości życia w środowisku żyjącym takimi wartościami. Fakt ten winienuświadamiać wychowawcom, niezależnie jakie zajmują przekonania światopoglądowe, ciążącą na nich odpowiedzialność za stwarzania dziecku warunków do rozwoju wrażliwości na wartości niematerialne.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article