LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Christ, Magdalena; Szmigiel, Marta (2016)
Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: edukacja, socjalizacja, pedagogika, Education, gra terenowa, wychowanie, pedagogika przygody, adventure edu­cation; live action role-playing; outdoor game; didactics; education; socialization, pedagogika przygody; live action role-playing (larp); gra terenowa; edukacja; wychowanie; socjalizacja, live action role-playing (larp)
Artykuł dostępny on-line: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/663 Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. „Pedagogika przygody”, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostaną również wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących pedagogiki przygody i gier terenowych, przeprowadzonych wśród studentów. W tekście znajdzie się także odniesienie do metody pracy o nazwie live action role-playing (larp). Zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych z zastosowaniem larpów, przeprowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Piekarach Śląski. Głównym celem badań była weryfikacja założenia, że gra fabularna w postaci live action role-playing, oparta o autorski scenariusz, wpływa na integracje dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastosowano metodę quasi-eksperymentu pedagogicznego oraz studium przypadku. Podjęte działania polegały na poprowadzeniu larpa z grupą dzieci, które są na etapie wzajemnego poznawania się. Zastosowano technikę obserwacji skategoryzowanej. Studium przypadku zostało uzupełnione swobodną rozmową z poszczególnymi dziećmi. Do przeprowadzenia badań skonstruowano autorskie narzędzie pt. „Arkusz obserwacji integracji grupowej” oraz autorski scenariusz live action role-playing pt. „W Baśniowej Krainie”. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że live action role-playing w pracy z grupą pomagają odpowiednio zbudować jej strukturę i wspierają kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie. Larp umożliwia przeżywanie, doświadczenie i poznanie, co z kolei pozwoliło uczestnikom gry zacieśnić istniejące między nimi relacje. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • Domagalski D., Wartość dodana w LARP-ach, [w:] LARP. Twarze i maski, red. K. Chmielewski, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2013.
  • Gass M., Transfer of learning in Adventure Education, [w:] Adventure Education, red. J. Miles, Venture Publishing, S. Priest 1990.
  • Labenz P., Zagrajmy bez mechaniki, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.
  • Leśny A., Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych, [w:] Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palmer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012.
  • Leśny A., Pedagogika przygody - konteksty teoretyczne, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
  • Michl W., Pedagogika przeżyć, tłum. D. Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
  • Palmer-Kabacińska E., Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
  • Szkoła Aktywnego Wypoczynku „Frajda”, Edukacja typu outdoor: co to jest?, ‹http://www. frajda.com.pl/outdoor-2/outdoor-education-co-to-jest› (dostęp: 19.10.2016).
  • Średnicka J., Wrona A., Gry i symulacje szkoleniowe i ich zastosowanie w edukacji młodzieży i ludzi dorosłych, [w:] Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014.
  • Tabisz J., Leksykon Pojęć, [w:] Konferencja LARPowa 14-15 stycznia 2012, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2012.
  • Ukens L., Training games, [w:] "e Handbook of Experiential Learning, red. M. Silberman, J. Wiley-Sons, San Francisco 2007.
  • Ziętkiewicz E., Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1997, s. 24-27.
  • Zioło B., Flamingi i pingwiny, [w:] KOLA - Konferencja LARPowa 11-13 stycznia 2013, red. J. Tabisz, Stowarzyszenie Wielosfer, Wrocław 2013.
 • No related research data.
 • No similar publications.