LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Surma, Barbara (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, edukacja międzykulturowa; wielokulturowość; wychowanie dla pokoju; tożsamość; kultura
Zadaniem edukacji jest kształtowanie świadomości istnienia wielu kultur. Poznanie i promowanie własnej kultury powinno stać się podstawą do otwarcia się na kulturę innych, obecnych obok. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie założeń teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań wychowania dla pokoju Marii Montessori i programu Jerzego Nikitorowicza „Ku tożsamości międzykulturowej”. We współczesnym świecie istotne wydaje się poszukiwanie różnych rozwiązań w celu wychowania człowieka odpowiedzialnego za siebie i otwartego na innych. Edukacja międzykulturowa, a także wychowanie dla pokoju Marii Montessori próbują odpowiedzieć na zmiany zachodzące w społeczeństwie.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article