LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Orłowska, Beata Anna (2017)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects: pedagogika, edukacja regionalna; region; regionalizm; regionalizacja; wielokulturowa społeczność
W artykule starano się przedstawić idee i znaczenie edukacji regionalnej w kontekście wielokulturowej społeczności. Omówiono m.in. znaczenie pojęć region, regionalizm, regionalizacja, wielokulturowa społeczność. Zostały też wskazane podstawowe cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel regionalista aby móc poprawnie kształtować tożsamość dzieci. Problematyka jest o tyle złożona, że z jednej strony mamy do czynienia z wielokulturową społecznością a z drugiej strony chodzi o podtrzymanie tożsamości i związku z zamieszkiwanym regionem.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article