LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Sadowska, Edyta (2016)
Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Journal: Elementary Education in Theory and Practice
Languages: Polish
Types: Article
Subjects:
To, co nadaje istotom żywym sens i wymiar mierzy się ich aktywnością. Człowiek rodzi się jako istota aktywna. Aktywność jest mu nadana i w pewnym stopniu zadana. Współczesny świat ulega ciągłym przeobrażeniom z zadziwiającą wręcz prędkością. To z kolei pociąga za sobą zmianę warunków życiawspółczesnego człowieka, który świadomie zaczyna wybierać dla siebie odpowiedni wariant życia, by być w pełni za nie odpowiedzialnym. Te uwarunkowania wymuszają wypracowanie dwóch podstawowychdyspozycji: wyobraźni i aktywności twórczej. Jest to jeden z podstawowych problemów, które poruszane są w artykule.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article