LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Морозова, Ольга Петровна (2016)
Publisher: Altai State University, International Institute of Economy, Management
Journal: Экономика Профессия Бизнес
Languages: Russian
Types: Article
Subjects:
В статье обосновывается роль ДПО в личностно-профессиональном развитии педагога на этапе модернизации общества и высшей школы. Особое внимание уделяется раскрытию психолого-педагогических условий, которые должны быть созданы в системе дополнительного професси-онального образования и стимулировать личностный и профессиональный рост вузовских преподавателей как субъектов педагогической деятельности.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • 1. Busyigina, A.L. Professor - professiya: teoriya proektirovaniya soderjaniya obrazovaniya prepodavatelya vuza / A.L. Busyigina. - Samara : Izd-vo SamGPU, 2003. - S. 168.
  • 2. Markova, A.K. Psihologiya professionalizma / A.K. Markova. - M. : Znanie, 1996. - S. 217.
  • 3. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu. - Ch. 1: Fenomenologiya obrazovatelnyih innovatsiy : monograya / pod red. G.N. Prozumentovoy. - Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta, 2005. - S. 73.
  • 4. Gusinskiy, E.N. Postroenie teorii obrazovaniya na osnove mejdistsi-plinarnogo sistemnogo podhoda / E.N. Gusinskiy. - M. : Shkola, 1994. - S. 115.
  • 5. Tam je.
  • 6. Mihaylov, F.T. Samoopredelenie kulturyi. Filosofskiy poisk / F.T. Mihaylov. - M. : INDRIK, 2003. - 272 s.
  • 7. Ball, G.A. K analizu ideynyih osnov gumanisticheski orientirovannogo obrazovaniya / G.A. Ball, A.G. Volyinets // Gumanizatsiya obrazovaniya. - 2000. - №1. - S. 42.
  • 8. Markova, A.K. Ukaz. soch. - S. 90.
  • 9. Frankl, V. Chelovek v poiskah smyisla / V. Frankl. - M. : Progress, 1990. - S. 27.
  • 10. Ionin, L.I. Sotsiologiya kulturyi: put v novoe tyisyacheletie / L.I. Ionin. - M. : Logos, 2000. - 280 s.
  • 11. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu… - S. 75.
  • 12. Fuko, M. Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksualnosti: rabotyi raznyih let / per. s fr. / M. Fuko. - M. : Kastal, 1996. - S. 411.
  • 13. Ananev, B.G. Chelovek kak predmet poznaniya / B.G. Ananev. - SPb. : Piter, 2001. - S. 56.
  • 14. Mihaylov, F.T. Ukaz. soch. - S. 5.
  • 15. Morozova, O.P. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya obespecheniya konkurentosposobnosti dopolnitelnyih professionalnyih programm na ryinke obrazovatelnyih uslug / O.P. Morozova // Ekonomika. Professiya. Biznes. - 2015. - №2. - S. 58.
  • 16. Perehod k Otkryitomu obrazovatelnomu prostranstvu... - S. 76.
 • No related research data.
 • No similar publications.