LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Савинова, Евгения Анатольевна (2017)
Publisher: Altai State University
Journal: Economics Profession Business
Languages: Russian
Types: Article
Subjects: Economics, Экономика, world monetary system; monetary and credit relations; financial relations; globalization; internationalization; international development., мировая валютная система; валютно-кредитные отношения; финансовые отношения; глобализация; интернационализация; международное развитие.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения являются составной частью, а также одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них отражаются проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно. По мере глобализации и интернационализации мирового хозяйства происходит интенсификация международных потоков товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • 1.Concept of the Russian Federation's State Policy in the Area of International Development Assistance (approved by Decree No.259 of the President of the Russian Federation of April 20, 2014).
  • 2.Baranova, I.A. Podkhody k analizu eefktivnosti upravleniya v sfere turistskogo biznesa // Ekonomika i sovremennyy menedzhment: teoriya i praktika. - 2013. - №27.
  • 3.Kovalerova L.A. Vliyanie finansovykh sanktsiy na razvitie eksporta i importa Rossii v usloviyakh ogranicheniya byudzhetnykh resursov // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2015. - №1.
  • 4.Savinova E.A., Baranova I.A. Dinamika eksporta Rossiyskoy Federatsii v 2012-2015 gg. // Global'nyy nauchnyy potentsial. - 2016. - №3 (60).
  • 5.Rulinskaya A.G., Bespalov R.A., Bespalova O.V.i dr. Finansovyy rynok Rossii: sovremennye kharakteristiki, instrumenty, regulyatory: monograph / General edition by A.G. Rulinskaya. - M., 2015. - P. 122.
  • 6.Savinova E.A., Gavrichenko N.V. Regulirovanie mezhdunarodnykh valyutno-finansovykh otnosheniy v Evraziyskom ekonomicheskom soyuze // Nauka segodnya: global'nye vyzovy i mekhanizmy razvitiya. Proceedings of International Scientific Practical Conference. - Vologda, 2016.
  • 7.Shakhray S.M. Vzaimodeystvie organov, osushchestvlyayushchikh finansovyy kontrol' (byudzhetnopravovoy aspekt). Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo i poisk novykh podkhodov k probleme sovmestnogo razvitiya // European social science journal. - 2014. - №8/2 (47).
  • 8.Bespalova O.V., Bespalov R.A. Autsorsing v strakhovanii // Koncept : nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal. - 2016. - V. 15.
  • 9.Glushak N.V., Glushak O.V. Analiz strategicheskikh napravleniy razvitiya vysokikh tekhnologiy v Rossii // Ekonomika i predprinimatel'stvo. - 2016. - №2/2 (67/2).
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article