LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Анисевич, Р.; Пальмовский, Т. (2016)
Publisher: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Journal: Наука и туризм: стратегии взаимодействия
Languages: Russian
Types: Article
Subjects:
В статье говорится об изменениях интенсивности и структуры приграничного движения между Польшей и Калининградской областью РФ, произошедших в течение 2 лет с момента вступления в силу в июле 2012 г. Соглашения о местном приграничном передвижении. Авторы проанализировали цели и направления поездок поляков и россиян, а также показали территориальные различия сферы действия растущего приграничного движения.The article states about the changes in the intensity and structure of cross-border traffic between Poland and the Kaliningrad region of the Russian Federation, took place within 2 years of the entry into force in July 2012 of the Agreement on local border traffic. The authors analyzed the goals and direction of travel of the Poles and Russians, but also showed regional variation of the scope of the growing cross-border movement.
 • The results below are discovered through our pilot algorithms. Let us know how we are doing!

  • 1. Anisiewicz R. Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym. W: S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalnoprzestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008. - Р. 141-148.
  • 2. Anisiewicz R. Polska - Obwód Kaliningradzki. Powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem, Regiony Nadmorskie 20, Wyd. Bernardinum, Gdańsk - Pelplin, 2012.
  • 4. Anisiewicz R., Palmowski T. Small border traffic and crossborder tourism between Poland and the Ka - liningrad oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 2014. - 33 (2), Р. 79-88.
  • 5. Dudzińska K., Dyner A. M. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wyzwania, szanse i zagrożenia. Policy Paper, 2013. - 29 (77). - Р. 1-6.
  • 6. Palmowski T. Wstęp. W: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim. Wyd. Bernardinum, Gdynia - Pelplin, 2007. - Р. 7-14.
  • 7. Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku, 2014. GUS, Warszawa - Rzeszów.
  • 8. Straż Graniczna - www.strazgraniczna. pl, 10.2014.
 • No related research data.
 • No similar publications.

Share - Bookmark

Cite this article