LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Ханова, Олена В’ячеславівна; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Журавльов, Олексій Володимирович; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2014)
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: зовнішня торгівля; інвестиційна діяльність; світова економічна криза; національні економіки; ВВП; співробітництво, УДК 339.95 (477+52), внешняя торговля; инвестиционная деятельность; мировой экономический кризис; национальные экономики; ВВП; сотрудничество, foreign trade; investment activity; world economic crisis; national economies; GDP; collaboration
Стаття присвячена актуальній темі розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією. Проведений у роботі регресійно-кореляційний аналіз виявив, що завдяки зваженій зовнішньоекономічній політиці Японія збільшує об’єм золотовалютних резервів та зберігає позитивне сальдо міжнародної інвестиційної позиції. Розрахунки довели припущення, що збалансоване економічне зростання Японії досягається через зростання експорту та залучення прямих іноземних інвестицій. Показано, що незважаючи на досить активне співробітництво, українсько-японські відносини потребують значної диверсифікації, оскільки двостороння торгівля створює від’ємне сальдо торговельного балансу України. Виокремлено низку істотних факторів, які стримують розвиток українсько-японських зв’язків в економічній сфері, а саме: недостатність довіри з боку японських інвесторів до України, мовний бар’єр, особливості японського бізнес-етикету і національної психології, інші специфічні стримуючі фактори культурального або психологічного характеру. Проведене дослідження дозволило сформулювати сфери подальшої співпраці між країнами, що може позитивно вплинути на вирівнювання українського торговельного балансу. Запропоновано використання співробітництва у сфері енергетики, сільського господарства та виробничій кооперації як основних векторів оптимізації двосторонніх економічних відносин та їх активізацію. Статья посвящена современному состоянию и перспективным направлениям внешнеэкономических отношений между Украиной и Японией, которые характеризуются дисбалансом и приводят к общей несбалансированности двусторонних взаимоотношений The article is dedicated to the actual theme of development of international economic relations between Ukraine and Japan. At present there is much information on European direction of integration, however the question of relations of Ukraine with the countries of the Pacific region remains considered not enough In the article the analysis of scientific works is concentrated on research and though without regardless sufficient research of economic aspect of collaboration of Ukraine and Japan and so far it still needs further research
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.