LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Кузнєцова, Юлія Анатоліївна; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" (2014)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: АСУ СТК; реальний час; керуючий алгоритм; програмне забезпечення; візуалізація; графові моделі; розширена форма Бекуса-Наура, 004.91, АСУ СТК; реальное время; управляющий алгоритм; программное обеспечение; визуализация; графовые модели; расширенная форма Бэкуса-Наура, STK ACS; real time; control algorithm; software; visualization; graph models; extended Backus-Naur form
Показано, що для підвищення ефективності функціонування, зниження вартості розробки та експлуатації АСУ СТК, обробка інформації в яких відбувається в режимі реального часу, особливу увагу необхідно приділяти розробці керуючих алгоритмів з урахуванням часових обмежень. Показано, що на сучасному етапі розвитку АСУ СТК потрібні нові підходи до розробки програмного забезпечення, що реалізує керуючий алгоритм технологічного процесу випробувань, які підвищать ефективність контролю та управління оператора за ходом виконання керуючого алгоритму, а також забезпечать можливість аналізу його результатів. У роботі запропоновано підхід, заснований на застосуванні комп'ютерної візуалізації. Показана важливість використання метафор візуалізації для точного і ясного подання інформації про хід виконання керуючого алгоритму. При розробці візуального подання в якості основного підходу використовується представлення керуючого алгоритму на основі графових моделей, що відображають потік управління. Спираючись на теорію множин, розроблена семантика керуючого алгоритму реального часу (КА РЧ), яка стала основою для синтезу таких графових моделей, як багатовходова і багатоваріантна моделі керуючого алгоритму реального часу. Показано, що візуалізація програмного забезпечення, що реалізує керуючий алгоритм, спирається на ряд стандартних шаблонів візуалізації, що задовольняють вимогам системи і здатних відобразити поведінку керуючих алгоритмів. Теорія графів пропонує свої рішення для задачі формального синтезу, аналізу та верифікації моделі керуючого алгоритму. Проблема коректного візуального представлення КА ТП випробувань вирішується за допомогою формальної специфікації візуальних мов. У цій роботі застосовується текстовий метод специфікації синтаксису, заснований на розширеній формі Бекуса-Наура (EBNF). Показано, что для повышения эффективности функционирования, снижения стоимости разработки и эксплуатации АСУ СТК, обработка информации в которых происходит в режиме реального времени, особое внимание необходимо уделять разработке управляющих алгоритмов с учётом временных ограничений. Показано, что на современном этапе развития АСУ СТК требуются новые подходы к разработке программного обеспечения, реализующего управляющий алгоритм технологического процесса испытаний, которые повысят эффективность контроля и управления оператора за ходом выполнения управляющего алгоритма, а также обеспечат возможность анализа его результатов. В работе предложен подход, основанный на применении компьютерной визуализации. Показана важность использования метафор визуализации для точного и ясного представления информации о ходе выполнения управляющего алгоритма. При разработке визуальных представлений в качестве основного подхода используется представление управляющего алгоритма на основе графовых моделей, отображающих поток управления. Опираясь на теорию множеств, разработана семантика управляющего алгоритма реального времени (УА РВ), которая стала основой для синтеза таких графовых моделей, как многовходовая и многовариантная модели управляющего алгоритма реального времени. Показано, что визуализация программного обеспечения, реализующего управляющий алгоритм, опирается на ряд стандартных шаблонов визуализации, удовлетворяющих требованиям системы и способных отобразить поведение управляющих алгоритмов. Теория графов предлагает свои решения для задачи формального синтеза, анализа и верификации модели управляющего алгоритма. Проблема корректного визуального представления УА ТП испытаний решается с помощью формальной спецификации визуальных языков. В настоящей работе применяется текстовый метод спецификации синтаксиса, основанный на расширенной форме Бэкуса-Наура (EBNF). It is shown that to improve the efficiency of functioning, to reduce the development cost and operation of automated control systems (ACS) of complicated technical complexes (CTC), in which the information processing occurs in real time, a special attention should be paid to the development of supervised algorithms taking time limits into consideration. It is shown that at the present stage of CTC ACS development the new approaches are required to develop software that implements the supervised algorithm of the operational process of tests that will improve the operator’s check and control efficiency for the progress of the supervised algorithm, as well as provide the ability to analyze its results. The paper proposes the approach based on the computer visualization. The importance of visualization metaphors is shown in this paper for an accurate and clear representation of information according to the progress of the supervised algorithm. Based on the theory of sets, we developed the real-time supervised algorithm (RT SA) semantics, which became the basis for the synthesis of such graph models as a multi-input model and a multivariate model of the RT SA. It is shown that the visualization of software that implements the SA, is based on a range of standard visualization templates which satisfy the system requirements and displaying the behavior of the SAs. Graph theory offers its solutions for the problem of the formal synthesis, analysis and verification of the SA model. The problem of the correct visual representation of test technological process SA is solved with the formal specification of visual languages. This paper applies the text method of syntax specification, based on the Extended Backus-Naur Form (EBNF).
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.