LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Shuda, Irina; Sumy State University; Оdarchenko, Nataliia; Sumy State University (2015)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: викладач; навчальний процес; робочий зошит; самостійна робота; студент, 51 [378.147], преподаватель; рабочая тетрадь; самостоятельная работа; студент; учебный процесс, independent work; lecturer; student; teaching process; workbook
Самостійна робота студента – основний спосіб опанування навчального матеріалу в позаурочний час, на яку відводиться 2/3 часу, відведеного на вивчення дисципліни. У статті виділені основні завдання, які вирішує вища школа у сучасних умовах. Показано, що реалізація цих завдань можлива при систематичному включенні в навчальний процес елементів самостійної роботи студентів. Встановлено, що однією з форм самостійної роботи на заняттях і в позаурочний час є, розроблений викладачами Сумського держуніверситету, робочий зошит. Його використання надає можливість навчити студента початкових курсів самостійно отримувати знання, активно аналізувати і засвоювати, а також уміти трансформувати їх для вирішення нетрадиційних проблемних завдань. Авторами роботи визначені дидактичні цілі даних матеріалів, які включають повторення вивченого матеріалу, закріплення знань і умінь студентів за даною темою, набуття навичок самостійної роботи, розвинення умінь роботи із спеціальною літературою.Дані робочі зошити використовуються при вивченні основних розділів вищої математики. Доступ до них мають студенти в Інтернет ресурсі на сайті університету. Як приклад розглянутий розділ «Інтегральне числення». Однією з переваг у використанні даних дидактичних матеріалів є диференційований підхід у навчанні, що дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до студентів, враховуючи їх різні здібності. Такі робочі зошити запропоновані студентам денної форми навчання для вивчення основних розділів курсу «Вищої математики». Надалі їх доцільно використовувати і для студентів заочної та дистанційної форми навчання. Самостоятельная работа студента – основной способ овладения учебным материалом во внеурочное время, на которую отводится 2/3 часов, отведенных на изучение дисциплины. В статье выделены основные задачи, которые решает высшая школа в современных условиях. Показано, что реализация этих задач возможна при систематическом включении в учебный процесс элементов самостоятельной работы студентов.Установлено, что одной из форм самостоятельной работы на занятиях и во внеурочное время является, разработанная преподавателями Сумского госуниверситета, рабочая тетрадь. Ее применение дает возможность научить студента начальных курсов получать самостоятельно знания, активно анализировать и усваивать, а также уметь трансформировать их для решения нетрадиционных проблемных заданий. Авторами работы определены дидактические цели данных материалов, которые включают повторение изученного материала, закрепление знаний и умений студентов по данной теме, приобретение навыков самостоятельной работы, развитие умений работы со специальной литературой. Данные рабочие тетради используются при изучении основных разделов высшей математики. Доступ к ним имеют студенты в Интернет ресурсе на сайте университета. В качестве примера рассмотрен раздел «Интегральное исчисление». The article highlights the main challenges to be solved in higher education in the modern conditions. It is shown that the implementation of these tasks is possible with the systematic inclusion of the elements of students’ independent work in the teaching process. We established that one of the forms of independent work in the classes and outside teaching hours of higher mathematics discipline is the workbook. Its application allows to teach undergraduate students during the first years to acquire the knowledge independently, to actively analyse, to learn and to transform them for solving the uncommon problems. Authors discuss the workbook for the section "Integral calculus" as an example.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.