LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Поліщук, Юлія Ярославівна; Національний авіаційний університет; Гнатюк, Сергій Олександрович; Національний авіаційний університет; Сєйлова, Нургуль Абадуллаєвна; Казахський національний дослідницький технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (2016)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, інформаційно-психологічна безпека; маніпулятивний вплив; засоби масової інформації; мас медіа; методи інформаційно-психологічного впливу; вплив засобів масової інформації, 159.943:159.923(045) [УДК 004.738.5]
Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи маніпулювання свідомістю є предметом наукових досліджень, проте в літературі відсутнє систематизоване їх представлення – це ускладнює пошук та зменшує ефективність їх подальшого дослідження. Виходячи із цього, основною метою роботи є аналіз методів маніпулятивного впливу на суспільство за допомогою мас медіа. У статті проаналізовано існуючі дефініції терміну «маніпуляція» та сформульовано авторське тлумачення цього поняття. Також, проведено оцінку можливості впливу мас медіа на окрему особу і суспільство в цілому і, як наслідок, представлено рівні та типи маніпулятивного впливу. Крім того, досліджено існуючі методи маніпулятивного впливу каналами мас медіа та висвітлено наочні приклади такого впливу на особу та суспільство. У подальшому є доцільним дослідження сфери маніпулятивного впливу, з метою розробки формалізованої моделі інформаційного впливу мас медіа за допомогою методів маніпулятивного впливу та системи їх виявлення.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.