LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Запорожець, О.; Національний авіаційний університет; Глива, В.; Національний авіаційний університет; Сидоров, О.; Національний авіаційний університет (2011)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: аir ion; continuity equation; ionization of air; light air ions; modeling, аероіон; іонізація повітря; легкі аероіони; моделювання; рівняння неперервності
Запропоновано підходи до моделювання часової та просторової змін концентраціїаероіонів у приміщеннях. Проведено порівняння розрахункових даних з експериментальними.Наведено рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів.The methods of modeling of temporal and spatial changes of the concentration of air ions inrooms is suggested. Comparing of calculation data with experimental data is conducted. Advices ofpractical use of received results is given.Рассмотрены методы моделирования временного и пространственного изменения концентрацииаэроионов в помещениях. Проведено сравнение расчётных данных с экспериментальными. Данырекомендации по практическому использованию полученных результатов. Ionic composition of indoor air is one of the most significant physical factors of influence on human health. Nowadays research in this field  are continued, and mainly it is directed to  development of equipment for normalization of ionic composition of air and equipment for control of ionic composition of air. At  the same time researches in the field of development of  mathematical apparatus for modeling time and spatial changes of concentrations of air ions are not numerous. In the article authors proposed to use continuity equation for description of dynamics of spreading of air ions indoors. It’s transformed to linear differential equation of order 1 with usage of  simplification and transformation, and for it’s solution was used Bernoulli equation. Solution of equation shows that concentration of air ions increases with approaching  to source, that was  confirmed by experiment. Also in article is proposed to use diffusion coefficient for characterizing of spreading of air ions, it allows to get linear nonhomogenous equation of order 2. In general  results of solution of such equation correlate with experimental data satisfactorily Розглянуто один із важливих фізичних факторів впливу на здоров’я людини –  іоннийсклад повітря в робочих приміщеннях. Проаналізовано дослідження,  які здебільшого спря-мовані на розроблення приладів для нормалізації іонного складу повітря та контролю за ае-роіонним складом. Відзначено, що немає математичного апарату, що дозволяв би моделюва-ти часові та просторові зміни концентрацій аероіонів у приміщеннях.  Запропоновано дляопису динаміки поширення аероіонів у повітрі приміщенні за існуючого джерела іонізаціївикористовувати рівняння неперервності. Показано, як шляхом спрощень і перетворень рів-няння зводять до лінійного диференціального рівняння першого порядку і для його розв’язкувикористовують підстановку Бернуллі. Розв’язок рівняння показує, що концентрація аероіо-нів збільшується з наближеністю до джерела,  що підтверджується експериментально.  Дляхарактеристики поширення аероіонів використано коефіцієнт дифузії. Це дозволяє отриматилінійне неоднорідне диференціальне рівняння другого порядку для характеристики поши-рення аероіонів. Результати розв’язку такого рівняння задовільно корелюють с експеримен-тальними даними