LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ПЕТРОВСЬКА, С.В.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: прийняття рішень; критерій; функціонал; підприємство;, 334.72 [330.13]
У статті запропоновано новий підхід до формування критеріїв при прийнятті рішень еко-номічними суб`єктами у сучасних умовах. Питання обґрунтування критеріїв при прийнятті рішень підприємс-твами носить досить поверховий характер, що підтверджується аналізом наукових публікацій по цій темі. Воснові цього підходу лежить не тільки ціль, але і цільова установка. Введено також поняття зони доступно-сті для підприємства, що дає можливість обґрунтувати джерело отримання їм доходів. Розроблено теоре-тичне обґрунтування можливості використання однокритеріального та багатокритеріального прийняттярішень на підприємстві.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.