LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Соснін, О.В. (2010)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects:
Використання новітніх технічних засобів і технологій масової комунікації в суспільстві, сама технологічна обстановка їх впровадження, протягом останніх десятиріч зробило можливим появу принципово нової моделі суспільства, в якому найважливішим ресурсом є інформаційний, який все більше стає проблемою національних інтересів і національної безпеки. Темпи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) вже підвищили форми конкурентної боротьби у всіх сферах людської діяльності, і, як наслідок, на тлі зниження ролі енергії, роботи й капіталу, як факторів економічного розвитку, зростає вагомість нематеріальних активів і інвестицій (intangible investments). До них відносяться насамперед наукові знання й інформація в складній комбінації із системою освіти й професійної підготовки, стилем управління, маркетингом інновацій відносно процесів удосконалення процесів виробництва, наукових досліджень…, що обумовило потребу у вирішенні багатьох технологічних, правових, моральних та світоглядних проблем, зокрема і потреб формування правової свідомості громадян на новому щаблі цивілізаційного розвитку людства.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.