LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Вільський, Геннадій Борисович; ВНЗ Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»; Бень, Андрій Павлович; Херсонськая державна морська академія (2016)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, аварійність суден; автоматизована система; інформаційна безпека; загрози; ризики; рух суден; субстандартне судноплавство; судноводіння; управління; ефективність, 004.9 +519.2(045) [УДК 681.518], Информационная безопасность, аварийность судов; автоматизированная система; информационная безопасность; угрозы; риски; движение судов; субстандартное судоходство; судовождения; управления; эффективность, Information Security, emergency courts; the automated system; information security; threats; risks; movement of ships; substandard shipping; navigation; control; efficiency, 004.9 +519.2(045) [UDC 681.518]
Морські судна з комплексом експлуатаційних невідповідностей характеризують субстандартне судноплавство і представляють реальну загрозу безпеці мореплавання і водному середовищу. Відсутність науково обґрунтованої методології дослідження процесів формування, утримання і циркуляції навігаційного контенту, оцінки стану судна, як об'єкту інформаційної безпеки, відображається на управлінні судноплавством у цілому і стримує його інформаційне наповнення. Інформаційна безпека мореплавства залишається актуальною науковою задачею. У цій статті авторами були визначені і формалізовані основні ризики субстандартного судноплавства, які пов’язані з інформаційною безпекою судна. Основна наукова частина статті представлена у вигляді технічних положень з автоматизованої системи підтримки прийняття рішень для постів регулювання руху суден. Наведено критеріальні показники з оцінок оптимальності та ефективності запропонованої системи. Морские суда с комплексом эксплуатационных несоответствий характеризируют субстандартное судоходство и представляют реальную угрозу безопасности мореплавания и водной среде. Отсутствие научно обоснованной методологии исследования процессов формирования, содержания и циркуляции навигационного контента, оценки состояния судна, как объекта информационной безопасности, отражается на управлении судоходством в целом и сдерживает его информационное наполнение. Информационная безопасность мореплавания остается актуальной научной задачей. В этой статье авторами были определены и формализованы основные риски субстандартного судоходства, связанные с информационной безопасностью судна. Основное научное наполнение статье представлены в виде технических положений по автоматизированной системе поддержки принятия решений для постов регулирования движения судов. Приведены критериальные показатели по оценкам оптимальности и эффективности предложенной системы. Seagoing vessels with operational inconsistencies complex are characterizing substandard shipping and pose a real threat to the navigation security and the aquatic environment. The lack of science-based research methodology of the formation, maintenance and circulation navigation content, assessment of the vessel, as the object information security is reflected in the management of shipping in general and hinders its content. Maritime information security is an actual scientific task. In this paper, authors identified the major risks and formalized substandard shipping associated with information security vehicles. Main scientific content of this paper are presented in the form of technical provisions on automated decision support system for vessel traffic control posts. An estimate performance criterion optimal effectiveness of the proposed system was showed.