LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
АНДРІЙЧУК, В.Г.; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, завідувач кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: біфуркація; міжнародний поділ праці; негативний протекціонізм; явище «розсіченої» планети; стратифікація країн; некроіндустріалізм; геоекономіка; техноглобалізм; гальмування технологічного розвитку вітчизняної економіки; використання альтернативних джерел, 339.91 (477)
Проаналізовано суперечливість загальносвітового цивілізаційного поступу й чинників, акти-візуючих зміни полюсів впливу, формування нових векторів зовнішніх відносин між країнами та міжнародногоподілу праці. Окреслено тенденції у світогосподарському розвитку трансформаційно-реструктуризаційнихпроцесів, зберігаючих і навіть поглиблюючих розрив між двома групами країн – промислово-розвинутими, такраїнами, що розвиваються. Розкрито відсутність у вітчизняній економічній моделі належних стимулів доінноваційного розвитку і превалювання випуску промислової продукції III-го й IV-го технологічних укладів таобгрунтовано невідкладну необхідність здійснення диверсифікації й використання альтернативних джереленергоносіїв, проведення інноваційно-модернізаційного реформування і впровадження у виробництво високихтехнологій.