LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ПУНЬКО, Б.М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; КОНОПЛЯНКО, З.Д.; Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, професор кафедри комп'ютерних технологій; ПЕЛЕНСЬКИЙ, Р.О.; магістр з менеджменту, інженер-програміст ГО СП «Моторзапчастини»; СМОЛИНЕЦЬ, І.Б.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: економічна кібернетика; теорія системології; системологічні галузі; інноваційно- інформаційно-інвестиційна економіка («економіка трьох І» – інновація, інформація, інвестиція);, 005:63: 330.341.1:330.46 (075.8) [004.3]
Визначено сутність економічної кібернетики, як науки і навчальної спеціальності. Охарак-теризовано зміст і сутність базової, фундаментальної та спеціальної підготовки магістрів з економічної кі-бернетики. Подається освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця – магістра з економічної кібернети-ки. Узагальнено теорію системології у контексті моделювання сучасної інноваційно-інформаційно-інвестиційної економічної системи.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.