LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Конахович, Георгій Філімонович; Національний авіаційний університет; Одарченко, Роман Сергійович; Національний авіаційний університет; Ткаченко, Вадим Валерійович; Національний авіаційний університет (2014)
Publisher: National Aviation University
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: Інформаційна безпека, стільникові мережі зв’язку; базова станція; LTE; матриця вибору рішення; проект; вимоги користувачів; архітектура рішення, УДК 621.396.39 (045), Information Security, cellular networks; base station; LTE; choice of matrix solution; project; user requirements; architecture decisions, UDK 621.396.39 (045), Информационная безопастность, сотовые сети связи; базовая станция; LTE; матрица выбора решения; проект; требования пользователей; архитектура решения
Для підтримування високошвидкісних додатків, користування новими послугами, підтримки постійного мобільного доступу до мережі їнтернет телекомунікаційним операторам необхідно розробляти плани щодо впровадження новіт­ніх технологій та оновлення вже існуючих підприємств зв’язку з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку. Великий попит на ринку надання послуг зв'язку компенсується наявністю ще більших обсягів пропозиції. Часто замовник телекомунікаційного рішення за величезної кількості пропонованих йому найрізноманіт­ніших послуг на яку відрізняються на порядки цінами не може сам зробити правильний вибір. Саме ґрунтуючись на цьому положенні необхідно запропонувати методику, мета якої полягатиме в узгодженні споживчих запитів до систе­ми зв'язку, заснованої на передачі пакетних даних через канали сучасних стільникових систем зв'язку четвертого по­коління. В роботі запропоновано покрокову методику вибору проектного рішення для розгортання мережі LTE із ура­хуванням потреб захисту інформації. Розглянуто основні вимоги користувачів до мереж нового покоління, проаналізо­вано яким чином вони впливають на вибір обладнання для побудови мережі. Запропоновано та обґрунтовано опис матриці вибору рішення, на базі якої в кінцевому результаті відбувається вибір проектного рішення, згідно із вимогами To maintain high-speed applications, the use of new ser­vices , support continuous mobile access to the Internet telecom operators need to develop plans for the imple­mentation of new technologies and update existing busi­ness communications with the general trend of scientific and technological innovation and development. Strong demand in the market of communication services is offset by the presence of even greater demand. Often the cus­tomer telecommunication solutions to the huge amount offered him a variety of services for which prices vary by orders of magnitude is unable to make the right choice. It is based on this position you must offer a technique whose purpose will be to harmonize consumer requests to the communication system based on packet data through the channels of modern mobile communication systems fourth generation. The paper presents a step by step methodology for selecting design solution for TTE network deployment, taking into account the need to protect information. The basic user requirements to next generation networks and analyzes how they affect the selection of equipment for the construction of the net­work. A reasonable description and selection decision matrix, based on which the final result is the choice of design solution, according to the requirements of users. Для поддержания высокоскоростных приложений, пользования новыми услугами, поддержания посто­янного мобильного доступа к сети Интернет телеко­ммуникационным операторам необходимо разраба­тывать планы по внедрению новейших технологий и обновление уже существующих предприятий связи с учетом общих тенденций научно - технического и инновационного развития. Большой спрос на рынке предоставления услуг связи компенсируется наличием еще больших объемов предложения. Часто заказчик телекоммуникационного решения из-за огромного количества предлагаемых ему самых разнообразных услуг по отличающимся на порядки ценам не может сам сделать правильный выбор. Именно основываясь на этом положении необходимо предложить методи­ку, цель которой будет заключаться в согласовании потребительских запросов к системе связи, основан­ной на передаче пакетных данных через каналы сов­ременных сотовых систем связи четвертого поколе­ния. В работе предложено пошаговую методику вы­бора проектного решения для развертывания сети LTE с учетом потребностей защиты информации. Рассмотрены основные требования пользователей к сетям нового поколения, проанализированы каким образом они влияют на выбор оборудования для пос­троения сети. Предложено и обосновано описание матрицы выбора решения, на базе которой в конеч­ном итоге происходит выбор проектного решения, согласно требованиям пользователей.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.