LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ГАЛЬПЕРІНА, Л.П.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: регіональна політика; Європейський Союз; глобальний розвиток; адаптація; асиметрія регіонального розвитку;, 339.926
В статті розглянуто адаптацію регіональної політики Європейського Союзу (ЄС) до імпе-ративів глобального розвитку, серед яких визначальна роль належить розвитку інформаційного суспільства.Проаналізовано регіональну політику ЄС, виокремлено адаптаційні зміни, що викликані необхідністю струк-турних перетворень економіки слабших держав ЄС та наслідками світової фінансової кризи. Виявлено сутьадаптаційного підходу регіональної політики до імперативів глобального розвитку, що полягає у підвищенніефективності розподілу коштів, незважаючи на скорочення обсягів фінансування програм шляхом впрова-дження нової системи поділу регіонів та відповідно зміни пропорцій їх фінансування.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.