LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
ТОЛСТОВ, С.В.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
Publisher: Національний авіаційний університет
Languages: Ukrainian
Types: Article
Subjects: міжнародна система; безпека; еволюція; багатополярність; тенденції; мегатренди; лідерство; США; Китай; Азія;, 327.5
Мета статті полягає в оцінці сучасних концепцій еволюції міждержавної взаємодії в кон-тексті глобальних системних змін. Відзначено нерівномірність темпів розвитку окремих країн та регіонів су-часного світу, які корегують спроможність провідних держав впливати на глобальні та регіональні процеси.Окреслено критерії та особливості моделей аналітичного прогнозування, що застосовуються в експертнихдоповідях Національної розвідувальної ради США. В межах загального прогнозу тенденцій міжнародної взає-модії в ХХІ ст. сформульовано три можливих альтернативних сценарії подальшої системної еволюції.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.